Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

26.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 6.10. – 12.10.2017, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 

Toimitusjohtaja

§ 38 – 43     

Yhteiset palvelut, hallintojohtaja

§ 7

Toiminnanohjaus, yksikön johtaja

§

Infra ja kalusto, yksikön johtaja

§ 39 – 41   

Kunnossapito, yksikön johtaja

§

Liikennöinti, yksikön johtaja

§

 

 

Linkki päätöksiin

 

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566