Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

26.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Liikenneliikelaitoksen lähiliikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelujen tilaaminen

HEL 2017-010449 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa HKL:n hallinnoimien lähiliikennealueen Vantaanlaakson radan ja Paloheinän tunnelin liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluista Avarn Security Oy:ltä tehdyn palveluhankinnan kokonaishintaa vastaamaan tarpeellista työmäärää niin, että kokonaishinta nyt voi olla enintään 500.000,00 euroa (alv 0 %), kun alkuperäistä hankintahintaa korotetaan lisätyötarpeen perusteella 108.631,40 eurolla (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Vantaanlaakson radan ja Paloheinän tunnelin liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut Avarn Security Oy:ltä väliaikaisella puitejärjestelyllä aikana 1.1.2018 - 31.12.2018 yhteensä enintään 246.250,90 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Kai Kalmari, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35343

kai.kalmari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Toimitusjohtaja

 

Yksikön johtaja

 

Turvallisuuspäällikkö

 

Va. infrapäällikkö

 

Isännöitsijä

 

Isännöitsijä

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avarn Security Oy:ltä tehtyä palveluhankintaa Vantaanlaakson radan ja Paloheinän tunnelin liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluista on tarpeen korottaa, kun toimitusjohtajan asiaa koskevan hankintapäätöksen lähtökohtana ollut arvio työmäärästä on osoittautunut riittämättömäksi.

Nykyistä sopimusjärjestelyä on tarkoitus soveltaa vuonna 2018 siihen saakka, kun ko. järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut on kilpailutettu. Vartiointipalvelujen kilpailutuksesta on vastannut Liikennevirasto, joka hoitaa kilpailutuksen omasta, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja HKL:n puolesta.

Liikenneviraston hankintaprosessi on edennyt hitaasti johtuen hankintaprosessissa valituksen johdosta todetuista puutteista: 

        Liikennevirasto teki asiassa 27.2.2014 EU-hankintailmoituksen. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely puitejärjestelynä toteutettavasta lähiliikennealueen liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluja koskevasta hankinnasta kolmen vuoden sopimusajalle ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

        Markkinaoikeus kumosi Liikenneviraston tekemän hankintapäätöksen ratkaisullaan MAO:270/15.

Liikenneviraston markkinaoikeuden asiassa antaman päätöksen jälkeen käynnistämä uusi hankintaprosessi ei vielä ole edennyt päätökseen.

Hankinnan luonteen vuoksi (järjestyksenvalvonta ja vartiointi) hankinnan tekemistä ei kuitenkaan voida lykätä. Tämän vuoksi on edelleen tarpeen käyttää Liikenneviraston kilpailuttamaa puitesopimusta Avarn Security Oy:n (ent. Turvatiimi) kanssa siihen asti, kun hankinta on uudestaan kilpailutettu ja sopimus uuden kilpailutuksen perusteella on tehty. Tämän jälkeen HKL jatkaa palvelun tilaamista Liikenneviraston valitsemalta palveluntuottajalta.

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, 11. luku § 93 1. mom: ”Jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti tilaamalla sen hankintamenettelyyn osallistuneelta tai aiemmalta toimittajalta, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.”

Yhteishankintaan osallistuvien em. toimijoiden välisessä puitesopimuksessa HKL:lle on jyvitetty kustannuksia seuraavasti koskien Avarn Security Oy:n puitesopimuksen perusteella laskuttamaa palvelun kokonaishintaa, joka on jaettu neljään (4) eri palveluun seuraavasti:

        turvavalvomo / HKL:n osuus kustannuksista 20 %

        autopartio / HKL:n osuus kustannuksista12,5 %

        autopartio / HKL:n osuus kustannuksista30 %

        järjestyksenvalvonta asemille sekä Paloheinätunnelissa / HKL:n osuus kustannuksista 40 %

Edellä mainitun jaon perusteella HKL:n osuus Avarn Security Oy:n vartiointipalveluiden kokonaispalveluhinnasta on yhteensä 21.000 euroa/kuukausi (alv 0%) 

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 117 §, 29.11.2016 yhteensä 178.661,28 euroa
Toimitusjohtajan päätös 73 §, 13.8.2015 yhteensä 321.338,72 euroa

Tämän päätöksen jälkeen HKL:n lähiliikennealueen Vantaanlaakson radan ja Paloheinän tunnelin liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluja on tilattu yhteensä enintään 854.882,30 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Kai Kalmari, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35343

kai.kalmari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Toimitusjohtaja

 

Yksikön johtaja

 

Turvallisuuspäällikkö

 

Va. infrapäällikkö

 

Isännöitsijä

 

Isännöitsijä

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566