Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

26.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Raide-Jokerin toteuttajan valinta

HEL 2017-007064 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita Raide-Jokeri-projektin toteutuksesta vastaavaksi osapuoleksi VR Track Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostaman ryhmittymän.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Projektijohtaja

 

Hallintojohtaja

 

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta

Raide-Jokeri-projektin hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 (§ 178) ja Espoon kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 (§ 84).

Helsingin ja Espoon kaupunkien Raide-Jokerin suunnittelu- ja toteutushankkeen yhteistyösopimuksen perusteella liikenneliikelaitos on käynnistänyt toteuttajien kilpailutuksen hankesuunnitelman mukaisesti ja hankinta on edennyt seuraavasti:

Hankinnasta on 20.4.2017 julkaistu hankintailmoitus (nro 2017-010298) ja korjausilmoitus 24.5.2017 Hilma-ilmoituskanavalla.

Korjausilmoituksessa jatkettiin alkuperäistä osallistumisilmoitusten jättämisen määräaikaa kahdella päivällä 7.6.2017 klo 12:00 saakka. Lisäksi korjausilmoituksessa täsmennettiin soveltuvuusvaatimusten ja tarjoajien valintaperusteiden pisteytyksessä arvioitavia referenssivaatimuksia sekä tehtiin yksittäisiä pieniä täsmennyksiä hankintailmoituksen liitteisiin.

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten rakentamistehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä Tilaajan ja valitun suunnittelijan kanssa. Hankinta sisältää mahdollisina optioina muita liittyvien hankkeiden rakentamistoimeksiantoja sekä varikkorakennusten rakentamisen.

Raide-Jokeri-projekti tullaan toteuttamaan yhtenä projektiallianssina. Allianssi muodostetaan toteuttajien valinnan jälkeen, jolloin tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen.

Osallistumishakemuksia saatiin määräaikaan 7.6.2017 klo 12:00 mennessä yhteensä neljä (4) kappaletta seuraavilta ryhmittymiltä:

        Jokeri: VR Track Oy, YIT Rakennus Oy

        Kehäratikka: Destia Oy, Destia Rail Oy

        Lemminkäinen Infra Oy, Eltel Networks Oy

        Skanska I&T: Skanska Infra Oy, Skanska Talonrakennus Oy

Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryhmittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne valittiin kaikki tarjouskilpailuun. Valinnasta tehtiin toimitusjohtajan päätös 14.6.2017 § 6.

Tarjouskilpailu

Tarjouskilpailuun valituille ryhmittymille toimitettiin valintapäätös, neuvottelukutsut ja ensimmäinen lisäkirje 19.6.2017. Kutsussa tarjoajille varattiin mahdollisuus tehdä tarjouspyyntöaineistoa koskevia kysymyksiä ja täsmennyksiä 16.8.2017 mennessä sekä osallistua 22.8.2017 ja 23.8.2017 järjestettäviin hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuuksiin.

Ennen esittelytilaisuuksia ryhmittymä Skanska I&T ilmoitti 13.7.2017 kirjallisesti Tilaajalle vetäytyvänsä tarjouskilpailusta.

Esittelytilaisuuksien jälkeen tarjoajia pyydettiin toimittamaan sopimuksia ja kaupallista mallia koskevat kysymykset ja täsmennyspyynnöt sekä ilmoittamaan sopimusneuvotteluihin ja kehitystyöpajoihin osallistuvat henkilöt 29.8.2017 mennessä Tarjouspalveluun.

Tarjousneuvottelut toteutettiin kehitystyöpajoina ja niiden kanssa yhtä aikaa järjestettyinä sopimusneuvotteluina. Kehitystyöpajoissa käynnistettiin tilaajan ja tarjoajien integrointi, kehitettiin hanketta ja sen toteutustapaa sekä valmisteltiin laatutarjouksen osiin 2.1 Integrointi ja 2.2 Kustannustehokkuus liittyvää sisältöä. Lisäksi tilaaja arvioi tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakykyä. Sopimusneuvotteluissa käytiin läpi allianssisopimus ja sen kaupallinen malli ja täsmennettiin niiden sisältöä sekä varmistettiin, että kaikki osapuolet ymmärtävät sopimukset samalla tavalla.

Ensimmäiset kehitystyöpajat ja sopimusneuvottelut käytiin erikseen kunkin tarjoajan kanssa 4-6.9.2017. Ensimmäisen kehitystyöpajan yhteydessä tarjoajat laativat ja jättivät laatutarjouksen osan 2.4 Case-tehtävän.

Kehitystyöpajojen välissä kaikki tarjoajien avainhenkilöt osallistuivat tenttitilaisuuteen 13.9.2017, jonka päätteeksi tarjoajat jättivät laatutarjouksensa osan 2.3 Tentti.

Toiset kehitystyöpajat järjestettiin 19. - 21.9.2017. Lisäksi kehitystyöpajojen yhteydessä käytiin kunkin tarjoajan kanssa jatkoneuvotteluita vielä tarkennusta vaatineista kaupallisen mallin periaatteista.

Lopullinen tarjouspyyntö ja toinen lisäkirje tarjoajille toimitettiin toisten kehitystyöpajojen päätyttyä 12.9.2017.

Tarjoajat laativat ja palauttivat laatutarjouksensa kolmessa eri vaiheessa seuraavasti:

        2.4 case-tehtävä ensimmäisissä kehitystyöpajoissa 4.-6.9.2017

        2.3 Tentti 13.9.2017

        2.1 Integrointi ja 2.2 Kustannustehokkuus 27.9.2017.

Palkkiotarjoukset jätettiin 27.9.2017. Kaikki jätetyt tarjoukset hyväksyttiin tarjouspyynnön mukaisina.

Tarjousten arviointi

Tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn sekä kirjallisten tarjousten arvioinnista vastasi tilaajan arvioitiryhmä, jonka jäsenet olivat:

        Juha Saarikoski, Raide-Jokeri-projekti

        Nina Sundell, HKL

        Ville Reihe, Helsingin kaupunki

        Mauri Möttönen, Espoon kaupunki

        Matti Tauriainen, Raide-Jokeri-projekti

 

Tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn arvioinnista pyydettiin erikseen asiantuntijalausunto, jonka laativat Ritva Pöntinen ja Panu Savolainen Helsingin Kaupunginkansliasta.

Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnössä esitetyin vertailuperustein, joita olivat:

        allianssikyvykkyys 20 %

        kyky tuottaa arvoa rahalle 55 %

        palkkioprosentti 25 %

Laatutarjousten kirjallisia osia ja tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakykyä arvioitiin tilaajan arviointiryhmän toimesta, 15.9., 19.9., 20.9., 26.9., 28.9., 29.9. ja 11.10.2017, jonka jälkeen laatupisteet laskettiin yhteen ja vahvistettiin 12.10.2017.

Laatupisteiden arvioinnin päätyttyä tilaajan arviointiryhmä avasi palkkiotarjoukset 12.10.2017 ja laski laatu- ja hintapisteet yhteen.

Tarjoajien laatu- ja hintapisteet ovat seuraavat:

Päätös toteuttajan valinnasta

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskilpailussa on saanut ryhmittymä Jokeri (VR Track Oy, YIT Rakennus Oy), joka esitetään valittavaksi Raide-Jokeri-projektin toteutuksesta vastaavaksi osapuoleksi.

Tarjouskilpailusta ei makseta tarjouspalkkioita.

Tilaaja tarkistaa tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta / jokaiselta tarjousryhmittymän yritykseltä Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, ”tilaajavastuulaki”) 5 §:ssä ja 5a §:ssä tarkoitetut tiedot ennen hankintasopimuksen tekemistä.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella, jonka Allianssin osapuolet yhdessä allekirjoittavat.

Tällä hankintapäätöksellä ei ole vaikutusta tarjousten voimassaoloon. Tarjousten voimassaolo päättyy tarjouspyynnössä ja tarjouksissa esitetyn mukaisesti 26.3.2018.

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

Raide-Jokeri-projekti järjestää kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille palautetilaisuudet hankintaprosessista ja sen tuloksista 7-8.11.2017. Tilaisuuksissa tarjoavat saavat antaa ja saavat palautetta tarjousprosessista jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon kaupunki tekee vastaavan sisältöisen päätöksen asiassa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Projektijohtaja

 

Hallintojohtaja

 

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.06.2017 § 6

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566