Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

26.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

MLNRV2 -kaluston täyskorjauksen hankesuunnitelma

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi valtuustolle hyväksyttäväksi 42 matalalattiaisen nivelraitiovaunun täyskorjauksen hankesuunnitelman 10.500.000,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Toimitusjohtaja

 

Yksikön johtaja

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Projekti-insinööri

 

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1980-luvulla rakennetuille ja 2000-luvun alussa matalalattiaisella väliosalla varustetuille MLNRV2-sarjan matalalattiavaunuille tehdään ennakoivan kunnossapidon ohjelman mukaan peruskunnostus 500 000 kilometrin välein turvallisen liikennöinnin varmistamiseksi. Tähän mennessä tehdyt vaunujen täyskunnostukset on aloitettu huhtikuussa 2014 HKL:n osana raitiovaunukorjaamon päivittäiseen kunnossapitoon kuuluvaa prosessia. Vaunujen kunnossapito ja korjaus on lähtenyt siitä, niiden käyttö loppuu 2020-luvun alkupuolella.

HSL:n liikennöintisuunnitelmaan perustuvan HKL:n raitioliikenteen uuden kalustosuunnitelman mukaan nivelvaunujen liikennöintisuoritteet tulevat aiemmasta suunnitelmasta poiketen kasvamaan 2020-luvulla ja niiden romutusta tulee lykätä. Tästä syystä täyskorjaukset täytyy tehdä aiemmin aiottua laajemmassa mittakaavassa, jotta vaunukalusto on käytettävissä 2020-luvun lopulle saakka, jolloin ne korvataan kokonaan uudella kalustosarjalla.

Liikennöinti- ja kalustosuunnitelma aiheuttaa paineita nivelvaunujen täyskorjauksen kiihdyttämiselle. Nykytahdilla vaunut valmistuisivat vasta vuonna 2020, mutta liikennöintisuunnitelman mukaan vaunujen pitäisi olla valmiina vuotta aiemmin. HKL on laatinut peruskorjauksen toteuttamisesta oheisen hankesuunnitelman, joka mahdollistaa vaunuille suunnitellun liikennöinnin toteutumisen. Täyskorjauksen aikataulun jouduttaminen vaatii lisäresursseja kuormituksen tasaamiseksi joko HKL:n omana määräaikaisena työvoimana tai aiempaa huomattavasti laajempana alihankintana.

Täyskorjauksessa vaunujen korien ja telien korroosiovauriot korjataan siten, että ne kestävät vaunujen suunnitellun käyttöiän. Lisäksi vaunujen järjestelmät korjataan ja uusitaan tarpeellisin osin. Osa MLNRV-kaluston järjestelmistä joudutaan uusimaan täysin (mm. linjakilvet ja pääkytkimet), sillä nykyjärjestelmien varaosia ei saada riittävästi käytöstä poistetuista ja poistettavista vaunuista.

HSL on 13.6.2017 myöntänyt HKL:lle 4,2 M€ lisärahoituksen vuosille 2018-2019 MLRNV2-kaluston täyskorjauksia varten. Vaunujen täyskorjaukseen on vuosina 2014-2017 käytetty yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 10,5 miljoonaa euroa (0,25 M€/vaunu), jolla vaunujen käyttöikää jatketaan noin kymmenen vuotta. Vanhimmat vaunut ovat tällöin käytöstä poistuessaan lähes 50 vuotta vanhoja. Vertailun vuoksi uuden raitiovaunun hankintahinta on noin 2,5 miljoonaa euroa ja arvioitu käyttöikä 40 vuotta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Toimitusjohtaja

 

Yksikön johtaja

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Projekti-insinööri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566