Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

23.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Sovintosopimuksen hyväksyminen koskien Variotram-raitiovaunujen hankintasopimusten sekä muutos- ja yhteistyösopimuksen purkamista yhteisymmärryksessä

HEL 2017-007638 T 03 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti

        oikeuttaa HKL:n tekemään Bombardier Transportation Finland Oy:n kanssa sovintosopimuksen koskien yhteisymmärryksessä tapahtuvaa Variotram-raitiovaunujen hankintasopimusten ja Variotram-raitiovaunujen muutos- ja yhteistyösopimuksen purkamista siten, että edellä mainittujen sopimusten purkamisen johdosta HKL:lle suoritettava sovintokorvaus on määrältään yhteensä kolmekymmentäkolme (33) miljoonaa euroa ja muuten sovintosopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin

        oikeuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään sovintosopimukseen vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 17 & 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijän perustelut liitteessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 17 & 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 29.06.2017 § 23

HEL 2017-007638 T 03 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan otsikkoasiassa Bombardier Transportation Finland Oy:n kanssa käytäviä neuvotteluja koskien yhteisymmärryksessä tapahtuvaa Variotram-raitiovaunujen hankintasopimusten ja muutos- ja yhteistyösopimuksen purkamista edellyttäen, että yhteisymmärrys purkamiseen liittyvien kompensaatiotoimitusten sisällöstä saavutetaan viimeistään viikolla 27/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566