Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

20.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

HKL:n viestintästrategia

HEL 2017-013459 T 00 04 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijän perustelut

HKL:n brändi- ja viestintästrategia on päivitetty keväällä 2017. Sen mukaisesti HKL:n viestinnän ja markkinoinnin tehtävä on tukea ja vauhdittaa HKL:n strategisia tavoitteita. Se tapahtuu parhaiten korostamalla HKL:n asiantuntijaroolia hyvän kaupunkielämän kehittymisessä. Viestinnän ja sitä tukevan markkinoinnin avulla luodaan HKL:lle oma, kiinnostava rooli ja tapa olla esillä.

HKL:n viestintästrategian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566