Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2017

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

20.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Menettely ottokelpoisen päätöksen ilmoittamisessa

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 5 momentin perusteella otto-oikeusharkintaan kelpoisten päätösten ilmoittamisen osalta seuraavasta menettelystä:

        liikenneliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja käyttää johtokunnan kuntalain 92 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta alemman viranomaisen päätökseen 1.1.2018 alkaen.

        johtokunnan puheenjohtaja, tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, ilmoittaa, otetaanko asia johtokunnan käsiteltäväksi viimeistään neljän (4) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset on toimitettu johtokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle ottoharkintaa varten.

        otto-oikeuden piiriin kuuluvat päätökset toimitetaan sähköpostitse kaikille johtokunnan jäsenille tiedoksi ja puheenjohtajalle ottoharkintaa varten pääsääntöisesti kerran viikossa.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 92 § sisältää säännökset asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Kuntalain 92.3 §:n mukaan hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 § sisältää määräykset johtokunnan ja sen puheenjohtajan otto-oikeudesta. Liikelaitoksen johtokunta voi päättää menettelystä, jolla ottokelpoiset päätökset ilmoitetaan johtokunnalle otto-oikeusharkintaa varten.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on edellisen kerran päättänyt menettelystä ottokelpoisten päätösten ilmoittamisesta 6.2.2013 (§ 6).

Ottokelpoisten päätösten ilmoittamisessa noudatettavaa käytäntöä esitetään muutettavaksi niin, että ottokelpoiset päätökset toimitetaan jatkossa johtokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle ottoharkintaa varten sähköisesti. Esitettyä muutosta voidaan pitää sujuvana ja tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon myös kuntalain 140 §:ssä säädetyn toimielimen päätösten tiedoksiantoa koskevan säännöksen, jonka mukaan toimielimen päätösten tiedoksianto toimitetaan sähköisesti vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566