Helsingin kaupunki

Esityslista

10/2013

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

 

 

Tj/4

 

22.08.2013

 

 

 

 

 

 

4

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

HEL 2013-010235 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen osavuosikatsaukset 1.1. – 30.6.2013.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen

HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 – 2015 on asetettu konkreettiset tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti. Alkuvuoden toteutumaseurannan mukaan ohjelmassa vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden toteutuma-arvio (osatavoitteiden painotettu keskiarvo asteikolla 1-5) on 3,10 pistettä kun tavoite on 3,47 pistettä.

Metroasemien ja -varikkojen peruskorjaukset

Osavuosikauden aikana valmistuivat Siilitien metroaseman peruskorjaus ja Vuosaaren sähkönsyöttöasema. Kauden aikana käynnistyi Hakaniemen raitiovaunupysäkkialueen perustusten ja raiteiden uusiminen. Metrovarikolla työt jatkuivat. Meneillään olevista liukuportaiden peruskorjauksista mainittakoon Kampin pitkien liukuportaiden peruskorjaus.

Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on ollut edelleen kriittisellä polulla. Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain osittain, kun M100-sarjan metrojunayksiköiden katsastusprosessi aloitettiin kesäkuussa 2013. Metrojunayksiköiden turvallisuustarkastukset olivat tällöin kuitenkin vielä kesken ja jo tuolloin oli ilmeistä, että ko. metrojunayksiköt saadaan valmiiksi vasta elokuuhun mennessä. Viimeisin 14.8.2013 tiedossa oleva aikataulu on, että metrojunayksiköt tulisivat liikenteeseen 19.8.2013. HKL luovuttaa kolme M200-sarjan metrojunayksikköä automatisointia varten Siemensille vasta sen jälkeen, kun kolme ensimmäistä M100-sarjan metrojunayksikköä ovat taas manuaalisessa liikenteessä.

M100-sarjan metrojunayksiköiden automatisoinnin viivästys siirtää vastaavasti eteenpäin M200-sarjan kolmen ensimmäisen metrojunayksikön automatisointia samoin kuin HKL:n muiden metrojunayksiköiden sarjatuotantona tehtävää automatisointia. Siemensin Projektissa antaman ilmoituksen mukaan tällä runsaan seitsemän (7) kuukauden viivästyksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta Etenemissopimusta solmittaessa sovittuun keskeiseen lähtökohtaan eli siihen, että länsimetron liikenne voidaan varmistaa (automaattisena) vuoden 2015 lopulla. Etenemissopimuksen keskeisen tavoitteen toteuttaminen edellyttää kuitenkin Siemensiltä riittäviä resursseja, nopeuttamistoimenpiteitä ja että Projektissa ei enää aiheudu lisäviivästyksiä.

HKL arvioi edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon Siemensin Projektissa antama informaation, että länsimetro voidaan tämänhetkisen tiedon mukaan ottaa liikennekäyttöön Etenemissopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti vuoden 2015 lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan automaattisena (liikennöinti ilman kuljettajaa) länsimetroliikenne kuitenkin alkaa vasta kaksi (2) kuukautta myöhästyneenä verrattuna Etenemissopimuksen mukaiseen aikatauluun eli loppusyksyllä 2016.

Länsimetron  rakentaminen

Länsimetron rakentaminen on laajasti käynnissä. Ajotunnelit on louhittu ja ratatunneleista oli kesäkuun loppuun mennessä louhittu 25.895 m (93,2 % kokonaispituudesta). Helsingissä ratatunneleista on louhittu 99,9 % ja Espoossa 90,4 %. Ensimmäiset asemien rakentamisurakat ovat alkaneet.

Raitiovaunut

Ensimmäisen uuden raitiovaunun roll-out -tilaisuus oli Otanmäessä 13.6. ja vaunu saapui Helsinkiin 25.6. Vaunun testit alkoivat välittömästi. Toinen vaunu saapuu Helsinkiin marraskuussa. Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015-2018. Sopimus sisältää myös kolme optiota yhteensä 90 vaunun toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrojunat

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui suunnitteluvaiheella. Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90 metriä pitkiä ja vastaavat pituudeltaan nykyisiä kahden yksikön (4 vaunun) junia.

Talousarvion sitovat tavoitteet

-        Tilikauden tulos vähintään nolla.

-        Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).

-        Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 %.

-        Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

-        Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa.

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Myös raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden tavoite ollaan saavuttamassa, mutta metroliikenteessä ennakoidaan jäätävän asiakastyytyväisyystavoitteesta.

Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa. Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmää ollaan kehittämässä pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS) parantamalla sekä ottamalla käyttöön uusi projektinhallintajärjestelmä vuoden 2013 aikana.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 106 henkilöä 30.6.2013 (30.6.2012: 1 097). Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 1 023. Keskimäärin tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 039, kun vastaavalla kaudella vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 1 032.

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 148,4 milj. euroa eli 1,6 milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta infrainvestointien pääomakuluihin. Suomenlinnan henkilöliikenteen liikennöintikorvaustuloja HSL:ltä on toteutumassa 0,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän ja vastaavasti metroliikenteen liikennöintikorvaustuloja 0,4 milj. euroa vähemmän.

Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymässä 5,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana Töölönkadun asuinkiinteistöstä saatava 4,5 milj. euron myyntivoitto, jota ei ole mukana budjetissa.

Palvelujen ostoja on toteutumassa 1,5 milj. euroa budjettia vähemmän. Suomenlinnan henkilöliikenteen liikennöintikorvauksia ovat toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Myös rakennusten ulkopuhdistuksia on toteumassa 0,4 milj. euroa ja liikennevälineiden huoltoja 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Henkilöstökulut ja rahoituskuluja on molempia toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Sen sijaan aineita ja tarvikkeita sekä poistoja on toteutumassa budjetoitua enemmän.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 7,7 milj. euroa eli 4,7 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 2,2 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 116,8 milj. euroa, kun tulosbudjetin investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Uuteen Koskelaan varikkoon budjetoidusta 10,0 milj. eurosta on toteumassa 0,3 milj. euroa ja bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta on toteutumassa 6,0 milj. euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat automaattimetron maksut 19,1 milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 12,9 milj. euroa, uusien metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, vanhojen metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,2 milj. euroa.

HKL ennakoi nostavan uutta lainaa 97,0 milj. euroa vuonna 2013.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1

HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf

2

HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf

3

HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

4

HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 35091

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

matti.lahdenranta@hel.fi

http://www.hkl.fi

+358 9 310 35090

 

FI02012566