Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2013

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

 

 

Tj/4

 

02.05.2013

 

 

 

 

 

 

4

HKL talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

HEL 2013-005536 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen osavuosikatsaukset 1.1. – 31.3.2013.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Johtokunnan vuonna 2012 hyväksymän tavoiteohjelman päivitetty tavoiteohjelmakirjanen jaettiin tammikuussa koko henkilökunnalle.

Osavuosikauden aikana metrovarikon laajennustyöt, Siilitien metroaseman peruskorjaus ja Vuosaaren sähkönsyöttöaseman rakentaminen jatkuivat. Kauden aikana Ruoholahden liukuportaiden peruskorjaus valmistui ja Kampin eteläpään liukuportaiden peruskorjaus käynnistyi.

Keväällä aloitettavaksi suunnitellun Myllypuron aseman peruskorjauksen aloittaminen siirtyi merkittävästi, koska johtajistokäsittelyssä aseman peruskorjaussuunnitelmat palautettiin uudelleen valmisteltaviksi. Uusitun suunnitelman laatiminen käynnistettiin välittömästi ja se tulee olemaan merkittävästi esitettyä suunnitelmaa (27,3 M€) halvempi, koska uudessa suunnitelmassa ei tulla siirtämään rataa eikä tässä vaiheessa varautumaan aseman päälle rakentamiseen.

Automaattimetron tilanne on pysynyt edelleen vaikeana. Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman etenemissopimuksella toukokuussa 2012 sovittuun aikatauluun: Siemensin mukaan kolmen ensimmäisen M100-junayksikön automatisoinnin valmistuminen siirtyy kuudella kuukaudella joulukuusta 2012 kesäkuuhun 2013. Siemensin viivästys siirtää vastaavasti eteenpäin M200-sarjan kolmen ensimmäisen junayksikön automatisointia ja kaikkien loppujen junayksiköiden sarjatyönä tehtävää automatisointia. Projektin Etenemissopimuksen mukaiseen kokonaisaikatauluun eli Länsimetron liikenteen käynnistymiseen vuoden 2015 lopulla ei kuitenkaan ole tullut muutosta.

HKL on Siemensille todennut, että aikataulun pitäminen on välttämätöntä, jotta automaattimetroprojekti ei viivästytä länsimetron liikenteen aloittamista. Tämä edellyttää Siemensiltä nopeuttamistoimenpiteitä ja sitä, että Siemens ehdottomasti noudattaa viimeksi ilmoittamaansa aikataulua. Projekti etenee siis tällä hetkellä Etenemissopimuksessa 5/2012 päätetyn kokonaisaikataulun mukaisesti niin, että länsimetro voidaan ottaa liikennekäyttöön sovitun mukaisesti vuoden 2015 lopulla. Siemensin ilmoituksen mukaan täysin automaattiseen ajoon siirtyminen (liikennöinti ilman kuljettajia) siirtyy kuitenkin kaksi kuukautta myöhempään ajankohtaan eli loppusyksyyn 2016. 

Länsimetron rakentaminen on laajasti käynnissä. Ajotunneleista oli maaliskuun loppuun mennessä louhittu 5.835 m (100 % ajotunneleiden kokonaispituudesta). Ratatunneleista oli maaliskuun loppuun mennessä louhittu 23.520 m (84,6 % kokonaispituudesta). Helsingissä ratatunneleista on louhittu 98,3 % ja Espoossa 78,9 %.

Uusien raitiovaunujen suunnittelu ja toteutus jatkui. Osavuoden aikana kahden ensimmäisen vaunun rakentaminen Transtechin Otanmäen tehtaalla jatkui ja ne saapuvat testiajoihin Helsinkiin kesäkuussa.  Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015-2018. Sopimus sisältää myös kolme optiota yhteensä 90 vaunun toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrovaunujen hankintaprosessi pääsi osavuoden aikana toteutusvaiheeseen, kun sopimus espanjalaisen CAF:n kanssa allekirjoitettiin 6.2.2013. Sopimuksen allekirjoitus viivästyi, koska Siemens vei hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi eikä HKL voinut allekirjoittaa hankintasopimusta ennen markkinaoikeuden HKL:lle myönteistä välipäätöstä. Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90 metriä pitkiä ja vastaavat pituudeltaan nykyisiä kahden yksikön (4 vaunun) junia.

Talousarvion sitovat tavoitteet

-        Tilikauden tulos vähintään nolla.

-        Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).

-        Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 %.

-        Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

-        Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa.

HKL ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Myös raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden tavoite ollaan saavuttamassa, mutta metroliikenteessä ennakoidaan jäätävän asiakastyytyväisyystavoitteesta.

Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa. Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmää ollaan kehittämässä pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS) parantamalla sekä ottamalla käyttöön uusi projektinhallintajärjestelmä vuoden 2013 aikana.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 024 henkilöä 31.3.2013 (31.3.2012: 1 019). Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 1 023. Keskimäärin tammi-maaliskuussa henkilöitä oli 1 022, kun vastaavalla kaudella vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 1 014. 

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 148,8 milj. euroa eli 1,2 milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta infrainvestointien pääomakuluihin. Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymässä 0,4 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Henkilöstökuluja on toteutumassa 0,6 milj. euroa ja palvelujen ostoja 0,4 milj. euroa budjettia vähemmän.

Rahoituskuluja on toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Korkotaso on pysymässä hyvin matalalla tasolla vuonna 2013.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 1,0 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 120,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Uuteen Koskelaan varikkoon budjetoidusta 10,0 milj. eurosta on toteumassa 0,3 milj. euroa ja bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta on toteutumassa 6,0 milj. euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat automaattimetron maksut 19,6 milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 13,9 milj. euroa, uusien metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, vanhojen metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,1 milj. euroa.

HKL ennakoi nostavan uutta lainaa 108,0 milj. euroa vuonna 2013.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1

HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

2

HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

3

HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

4

HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 35091

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

matti.lahdenranta@hel.fi

http://www.hkl.fi

+358 9 310 35090

 

FI02012566