Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2013

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

 

 

Infraj/1

 

02.05.2013

 

 

 

 

 

 

1

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren metroasemien rakennussuunnitelmat sekä päättää pelastuslaitoksen edellyttämien väestönsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien yhteyteen sekä kaikkien sisäänkäyntien rakentamisen esteettömiksi.

Esittelijä

Asiaa esittelevät kokouksessa asiantuntijoina Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sekä asemien suunnittelusta vastaava arkkitehti Jutta Haarti-Katajainen.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv. 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv. 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä toivomuspontta:

1.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat esteettömiä. (Elina Moisio)

2.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvät ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen. Asemakaavamuutos on vireillä. Metron suunnitelmissa on varauduttu siihen, että ostoskeskuksen kiinteistö jää nykyiselleen sekä siihen, että se uusitaan kokonaisuudessaan. Mahdolliseen uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, että kiinteistön alle louhittu raiteenvaihtohallin on vahvistettu lisäpultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren metroaseman sisäänkäynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensin toteutetaan itäinen sisäänkäynti ja myöhemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessä läntinen sisäänkäynti. Väliaikaisesti läntinen sisäänkäynti peitetään betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen toteuttamiselle.

Havainne kuvia asemista on esitetty liitteissä 1 (Lauttasaaren asema) ja  2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Molemmille asemille on suunniteltu pelastuslaitoksen ja sisäministeriön kanssa yhteistyössä kaasutiiviit väestönsuojat matkustavan väestön (1200 henkilöä) ja metroaseman henkilökunnan suojaamiseksi. Pelastuslaitos edellyttää em. suojien rakentamista. Väestönsuojan toteutusperiaatteelle on haettu sisäministeriön hyväksyntä.

Molemmat asemat on suunniteltu valtuuston päätökseen liitetyn toivomusponnen mukaisesti niin, että ne ovat esteettömiä. Hankesuunnitelmassa vain pääsisäänkäynti oli esteettömänä sisäänkäyntinä.

Savunpoistoon liittyvää mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tämä on johtanut savunpoistojärjestelmien korvausilman määrän sekä laitetehon -puhaltimet ja kanavat – kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusarvio on luotettavampi kuin Koivusaaren, sillä Lauttasaaren aseman päärakennusurakka on jo kilpailutettu. Urakkakilpailun tuloksena aseman kustannusarvio on indeksikorjatun budjetin puitteissa. Aseman hankesuunnitelman mukainen budjetti oli 36,4 milj. euroa. Indeksikorjattu budjetti on 46,4 milj. €. Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 37,0 milj. euroa ja loppukustannusennuste 44,3 milj. euroa.  Myös toisen sisäänkäynnin varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 – 1,4 miljoonaa euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen.

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä kustannuksia on syntymässä aseman yhteyteen toteutettavasta väestönsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste perustuu jo hankitun Lauttasaaren aseman rakennusurakan hintatasoon. Alkuperäinen budjetti oli 39.9 milj. euroa. Indeksikorjattu budjetti on 50,9 milj. euroa. Sidottuna on tässä vaiheessa 24,1 milj. euroa. Loppukustannusennuste on 51,9 milj. euroa. Myös toisen sisäänkäynnin varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n 1,3 – 1,5 miljoonaa euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. Mikäli – kuten oletetaan – aseman länsipään sisäänkäynti jää odottamaan Koivusaaren rakentumista kustannusennuste pienenee n. 5 milj. euroa ollen 46,9 milj.

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä kustannuksia on syntymässä myös Koivusaaren aseman yhteyteen toteutettavasta väestönsuojasta. Kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Toivomusponsiin liittyvät ratkaisu

Toivomusponssi 1

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain pääsisäänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa asemien kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on esittänyt myös rakennusvalvonta.

Toivomusponssi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Toivomusponssi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. Hankeen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla.

Toivomusponssi 4

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Lauttasaaren aseman havainne materiaalit.pdf

2

Koivusaaren aseman havainne materiaalit.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 1071

0201256-6

800013-1351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

www.hkl.fi

+358 9 310 34980

 

FI02012566