Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2013

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

 

 

Mlj/1

 

2.5.2013

 

 

 

 

 

 

1

Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn tilaaminen

HEL 2013-004996 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn Tieto Finland Oy:ltä kokonaishintaan 74 500 euroa ilman arvonlisäveroa.

Esittelijä

Taustatietoa hankkeelle

HKL-Metroliikenteellä on käytössä tällä hetkellä Metro TOP- sekä Metku-järjestelmät joiden avulla hoidetaan seuraavia metroliikenteen sisäisiä toimintoja: ratainfrastruktuurin hallintaa, ratasähkölaitteiston ylläpitoa, metron turvalaitteiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä metrojunien huoltoa että junien kunnossapitoa.

Nykytilanteessa edellä mainitut järjestelmät ovat elinkaarensa loppuvaiheessa sekä niiden jatkokehityksen että ylläpidon näkökulmasta katsottuina. Viimeistään metron automatisoinnin ja länsimetron toiminnan alkaessa metroliikenne tarvitsee edellä mainituille toiminnoille uudenlaisen järjestelmän, joka kykenee palvelemaan näitä kaikkia toimintoja kootusti ja kattavasti.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä metroliikenteessä aloitettiin projekti, joka tähtää käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuudistukseen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tieto Finland Oy on nykyisin käytössä olevien, korvattavien tietojärjestelmien alkuperäinen toimittaja ja kykenee tunnistamaan toisaalta sekä metroliikennettä palvelevan uuden järjestelmän tarpeet että myös toisaalta vanhojen, jo käytössä olevien järjestelmien korvattavat ominaisuudet riittävällä tarkkuudella. Tieto Finland Oy:llä on kokonaiskäsitys metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksista.

Vaatimusmäärittely tilataan Tieto Finland Oy:ltä niin, että se mahdollistaa avoimen kilpailun järjestelmän toimittamista.

Saatua vaatimusmäärittelydokumenttia tullaan käyttämään järjestelmähankintakilpailutuksen pohjana.

Hankkeen etenemissuunnitelma

Hankkeen ensivaiheessa on laadittu metroliikenteen prosesseista sekä prosessien sisältämistä toiminnoista prosessikuvaus. Prosessikuvaus puolestaan toimii pohjana nyt laadittavalle vaatimusmäärittelylle. Ensivaiheessa projektissa on toiminut yhteistyössä myös Tieto Finland Oyj, joka on aikaisempien järjestelmien (Metro TOP ja Metku) toimittaja ja ylläpitäjä.

Vaatimusmäärittelyn valmistuttua projektissa aloitetaan kilpailutusvaihe.

Kilpailutusvaiheen jälkeen projekti on suunniteltu toteutettavaksi tarjouskilpailun voittajan kanssa niin että projekti voidaan saattaa päätökseen ja ylläpitovaihe aloittaa vuoden 2015 alussa mutta kuitenkin viimeistään vuoteen 2016 mennessä riippuen valittavista optioista ja järjestelmän laajuudesta.

Perustelut hankkeelle

Erityisalojen hankintalaki 29 § 1 momentin 3 kohta, kun kyse on hankinnasta, jonka olemassa olevien lähtökohtien vuoksi voi tehdä vain kysymyksessä oleva toimittaja. HKL:n lähtökohtana tässä hankinnassa myös on, että kuvaus tehdään sillä tavalla avoimesti, että varsinaisesta järjestelmästä voidaan järjestää tarjouskilpailu.

Esittelijä

metroliikennejohtaja

Tapio Hölttä

Lisätiedot

Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1460

Metrovarikonkuja 6

+358 9 310 1071

0201256-6

800019-70490158

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 90

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

www.hkl.fi

+358 9 310 35661

 

FI02012566