Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

 

 

Tj/6

 

02.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 80

Lausunto HSL:lle: Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Pöydälle 02.05.2013

HEL 2013-004680 T 02 05 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1

HSLn lausuntopyyntö

Otteet

Ote

 

HSL Kirjaamo

 

HKL Toimitusjohtaja

 

HKL Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa HSL:lle seuraavan lausunnon:

HSL:n päättämän uuden Lippu- ja taksajärjestelmän kaarimallin mukainen hinnoittelu tulee tehdä siten, että nykyisten metron ja raitiovaunujen käyttäjien lippujen hinnat eivät nouse kohtuuttomasti.

HKL pitää HSL:n esitystä AB-vyöhykkeen hinnoittelusta kohtuullisena ja olettaa sen lisäävän matkustushalukkuutta metrojärjestelmässä Länsimetron käyttöönoton jälkeen.

HSL ei ole ehdotuksessaan esittänyt tulevan raitiovaunulipun hintaa. HKL:n näkemyksen mukaan uuden raitiovaunulipun hinnan tulee olla samassa suhteessa arvolippuun kuin nykyisin, eli vähintään kymmeneksen arvolippua halvempi.

Esittelijä

HSL on pyytänyt 30.9.2013 menneessä HKL:ltä lausuntoa HSL:n hallituksen 26.3.2013 tekemään esitykseen taksamallin vyöhykekaarien hinnoittelusta ja hintojen suhteista.

HSL:n hallitus hyväksi kesäkuussa 2012 ehdotuksen uuden lippujärjestelmän vyöhykekaarien jaon kunnilta saamiensa lausuntojen pohjalta. HKL antoi helmikuussa 2012 lausunnon HSL:lle, jossa todettiin, että AB vyöhykkeiden tulisi kattaa koko metrojärjestelmä mukaan lukien Länsimetro sekä taksamalliin tulee sisällyttää nykyisen kaltainen raitiovaunulippu. HSL:n hyväksymässä kaarimallien rajoissa on HKL:n lausunnon mukaisesti koko metrojärjestelmä AB vyöhykkeiden sisällä. Lisäksi päätöksessä on mainittu raitiovaunulipun säilyttäminen.

HSL:n nyt lausunnolle antamassa ehdotuksessa metron ja raitiovaunun sisältävän AB-vyöhykkeen 30 päivän kausilipun hinta on 50 euroa. Tämä on hieman kalliimpi kuin nykyinen Helsingin sisäinen kausilippu, mutta selvästi halvempi kuin nykyinen seutulippu. Koko metrojärjestelmän sisältyminen AB-vyöhykkeelle ja AB-vyöhykkeen nykyistä seutulippua halvempi hinnoittelu tullee lisäämään Länsimetron matkustajamääriä ja siten parantamaan metron liikennöinnin tehokkuutta.

HSL:n esityksessä ei ole erikseen esitetty raitiovaunulipun hintaa. HSL:n esityksen mukaan arvolipun hinta on 30-päivän lipun hinta jaettuna 25:llä tai 26:lla, ollen täten 1,9-2,0 euroa. Tämä on halvempi kuin nykyiset arvoliput. Raitiovaunulipun tulisi olla tästä halvempi, joten on mahdollista että raitiovaunulipun hinta olisi nykyistä (2 euroa) halvempi, joka lisäisi raitiovaunujen houkuttelevuutta.

Lippujärjestelmän uudistuksen myötä kuljettajarahastus raitiovaunuissa poistuu, joten kertalipun hinnoittelulla ei ole HKL:n kannalta suurta merkitystä.

HKL ei toistaiseksi operoi C- ja D-vyöhykkeillä. Vasta metron laajeneminen Kivenlahteen tai Östersundomiin toisi metrojärjestelmän C-vyöhykkeen alueelle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1

HSLn lausuntopyyntö

Otteet

Ote

 

HSL Kirjaamo

 

HKL Toimitusjohtaja

 

HKL Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 35091

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

matti.lahdenranta@hel.fi

http://www.hkl.fi

+358 9 310 35090

 

FI02012566