Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

 

 

Tj/7

 

02.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 81

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelma kaudelle 2013-2016

HEL 2013-005991 T 00 01 01

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston strategiaohjelman vuosiksi 2013 – 2016 (liite) sekä erityisesti sen joukkoliikennettä ja HKL:ää koskevat kohdat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston strategiaohjelman vuosiksi 2013 – 2016 (liite) sekä erityisesti sen joukkoliikennettä ja HKL:ää koskevat kohdat.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.4.2013 strategiaohjelman vuosiksi 2013-2016. Strategiaohjelmassa esitetään kaupungin keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet valtuustokaudelle 2013–2016.

Strategiaohjelman 2013–2016 valmistelu käynnistyi 23.5.2012 kaupunginvaltuuston lähetekeskustelulla, jossa kauden 2009–2012 valtuusto antoi näkemyksensä seuraavan strategiaohjelman valmisteluun.

Kaupunkitasoisena toimintaympäristön analyysina on kaupungin tietokeskuksen valmistelema Helsingin tila ja kehitys 2013 -julkaisu. Julkaisu kuvaa tilastojen ja tutkimustiedon avulla kaupungin toimintaympäristön kehitystä. Julkaisu on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja liikelaitosten hyödynnettävissä vuoden 2013 aikana valmisteltaessa vuoden 2014 talousarviota ja vuosien 2014–16 taloussuunnitelmaa.

Strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline on kaupungin talousarvio. Strategiaohjelma esitetään vuosittain kaupungin talousarvion yleisperusteluosassa. Valtuustokauden aikana strategiaohjelmaa tarkistetaan, mikäli kaupungin toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä kaupungin toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Strategian tarkistamistarvetta arvioidaan vuosittain kaupunginvaltuuston talousarvioehdotuksen valmistelua koskevassa lähetekeskustelussa.

Virastot ja liikelaitokset valmistelevat keväällä talousarvioehdotuksensa lauta- ja johtokuntien päätettäväksi. Talousarvion laatimisen yhteydessä virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt määrittelevät omassa strategiatyössään kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialansa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää talousarvion yhteydessä sitovista ja muista toiminnallista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston päätettyä strategiaohjelmasta tulee kaupunginhallitus seuraamaan ja ohjaamaan strategiaohjelman toteutusta. Kaupunginhallitukselle valmistellaan säännöllinen raportointi strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä ja tunnuslukujen kehittymisestä. Kaupunginhallitus raportoi etenemisestä kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2013 toiminnassa. Kaupunginhallitus tulee lisäksi täytäntöönpanopäätöksessään käynnistämään keskeisimpien toimenpiteiden valmistelun.

Strategiaohjelma on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

Seuraavaan on poimittu strategiaohjelman kohdat, jotka koskevat erityisesti joukkoliikennettä ja HKL:ää:

2. Elinvoimainen Helsinki

===

Helsingin ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus paranee ja metropolialueen merkitys lento-, juna- ja meriliikenteen solmukohtana vahvistuu. Kaupungin sisällä ja seudullisesti keskeisten työpaikka- alueiden saavutettavuus eri liikennemuodoin paranee.

Toimenpiteet mm.

-        Pasila-Vallila-Kalasatama -akselia kehitetään työpaikka- ja yritysvyöhykkeenä ja liikenteellistä toimivuutta parannetaan esimerkiksi raideratkaisuin.

===

3 Toimiva Helsinki

===

Esikaupungit ja asuinalueet säilyttävät vetovoimansa asukkaiden ja elinkeinoelämän toimijoiden näkökulmasta.

Toimenpiteet mm.

-        Kaupunginosien keskuksia vahvistetaan monipuolisella täydennysrakentamisella ja kaupunkiympäristön uudistamisella. Painopistealueena ovat poikittaiset joukkoliikenneyhteydet ja niiden mahdollistamat uudet toimintojen tiivistymät.

-        Raideliikenteen asemanseutujen viihtyisyyttä ja turvallisuuden kokemista parannetaan.

===

Toiminnallista eheyttä vahvistetaan sekä rakentamalla uusia kaupunginosia että tiivistämällä nykyistä kaupunkirakennetta joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kehitetään kaupunginosien keskuksista monitoimintaisia ja viihtyisiä sijoittamalla asumista, palveluita ja työpaikkoja limittäin.

Toimenpiteet mm.

-        Raideliikenteen suunnittelu etenee samanaikaisesti maankäytön suunnittelun kanssa Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Pasilassa ja Kruunuvuorenrannassa.

-        Palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta parannetaan kehittämällä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkostoja.

===

Edistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena lisäys prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 prosenttiyksikköä valtuustokauden aikana.

Toimenpiteet

-        Joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

-        Joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä ja terminaalien toimivuutta parannetaan.

-        Helsingin kaupungin alueella tarvittavat joukkoliikenteen etuusjärjestelyt (mm. joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet) toteutetaan.

-        Jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta parannetaan. Kaupunkipyöräverkko rakennetaan joukkoliikenteen osaksi ja lisätään tietoisuutta kevyen liikenteen terveys- ja ympäristöhyödyistä.

-        Edistetään kattavan sähköautojen latausverkoston luomista.

-        Priorisoidaan joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn osuutta nostavat liikennehankkeita.

-        Toteutetaan Pyöräilynedistämisohjelman suosituksia.

-        Perustetaan poikkihallinnollinen ratikkaprojekti kehittämään raitioliikennettä ja valmistautumaan sen laajentamiseen.

-        Pyritään aikaistamaan raide-Jokerin toteutusta.

===

4 Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

Omistajapolitiikkaa selkeytetään

Toimenpiteet mm.

-        Valmistellaan HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamalli vuoden 2013 loppuun mennessä.

===

Talous tasapainottuu ja tuottavuus paranee

===

Kaupungin investointiohjelmaan kohdistuu nyt ja tulevina vuosina lisääntyviä vaatimuksia. Yhtäaikaisesti on rakenteilla useita uusia kaupunginosia ja joukkoliikenteessä on käynnissä metro- ja raitiotiehankkeita. Seudullisen liikennejärjestelmän kehittämisessä on koottu moninkertaisesti hankkeita näkyvissä olevaan seudun ja valtion rahoitukseen nähden. Lisäksi kaupungin investointiohjelmaan on ehdotettu monia erillishankkeita.

===

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016.pdf

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

+358 9 310 35091

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

matti.lahdenranta@hel.fi

http://www.hkl.fi

+358 9 310 35090

 

FI02012566