Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

13.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 201

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2023

HEL 2022-013987 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma u2023

2

Kuva TB2023 taulukot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien tiliryhmäkohtaisesta budjetoinnista, investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä mahdollisista palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista tulosbudjettivuoden aikana.

Esittelijän perustelut

Tulosbudjetin tulot pienenevät viime vuoteen verrattuna −0,8 miljoonaa euroa (−2 %). Tulojen vähentymiseen vaikuttaa merkittävästi HAM:in myyntituottojen poistuminen, joka on suurempi kuin toimialan hinnankorotusten tuoma kasvu.

Toimialan menobudjetti kasvaa 16,5 miljoonaa euroa (+6,8 %). Kaupungin vuokramallin uudistus tuo Kuvalle lisää vuokrakuluja 14,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi menoja kasvattavat palkkamenojen, palvelujen ja materiaaliostojen indeksikorotukset sekä uusien ja poistuvien tilojen vuokramuutokset. Toisaalta menokasvua pienentää 7,4 miljoonaa euroa Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöittäminen vuoden alusta.

Tämän lisäksi palvelukokonaisuuksilla on omiin määrärahoihin vaikuttavia toiminnallisia muutoksia:

Kulttuuripalvelukokonaisuudessa on vahvistettu kulttuurikeskusten roolia kaupunkiuudistusalueilla.

Liikuntapalvelukokonaisuudessa on vahvistettu tilojen kunnossapitomäärärahan resurssia.

Nuorisopalvelukokonaisuuteen on kohdistettu määrärahoja nuorten määrän kasvun sekä oppivelvollisuuden lakimuutoksen aiheuttaman Ohjaamon vakanssien lisäyksen perusteella. Tämän lisäksi on resursoitu lisämenoja oirehtivien nuorten tukemiseen.

Kirjastopalvelukokonaisuudelle on varattu määrärahat uuden Kalasataman kirjaston perustamiseen ja sekä vahvistettu Oodin toimintaa.

Toimialan hallinnossa on vahvistettu toimialan digitaalisiin hankkeisiin liittyviä resursseja.

Näiden tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta tulosbudjetin sitova toimintakate heikkenee viime vuodesta 17,2 miljoonaa euroa (8,4 %).

Palvelukokonaisuuksittain tämä katemuutos jakaantuu seuraavalla tavalla: kulttuuri 2,9 milj. (5,4 %), liikunta 14,3 milj. (24,3 %), nuoriso 2,1 milj. (6,8 %), kirjastopalvelut 1,3 milj. (3,5 %) ja toimialan hallinto 2,5 milj. (10,2 %).

Liikunnan laitosavustukseen sisältyvää vuokra-avustusta saa Stadionsäätiö sr, Jääkenttäsäätiö sr ja Helsinki Stadion Oy. Ainakin Stadionsäätiön vuokra on korottumassa 1.1.2023 alkaen merkittävästi, joka nostaisi myös säätiön saamaa vuokra-avustusta. Tarkat saajakohtaiset vuokrat eivät olleet vielä täsmentyneet, kun toimiala ja sen lautakunta valmisteli laitosavustuksia kaupungin vuoden 2023 talousarviota varten, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022. Täten vuoden 2023 talousarvioon sisältyvä Stadion-säätiön vuokra-avustus on liian pieni.

Stadion-säätiön lopullisen vuokra-avustuksen määrä on vielä varmistettava. Sama koskee muita vuokra-avustusta saavia tahoja. Koska valtuuston 23.11. hyväksymän sitovan talousarviotason ylittäviä määrärahoja ei voida lisätä, niin uusia, korkeampia vuokra-avustuksia ei voida huomioida tässä esityksessä. Lisäykset tulee todennäköisesti huomioida talousarvion ylitysprosessin mukaisesti. Toimiala on yhteydessä kaupunginkansliaan asian selvittämiseksi.

Toimialan irtaimen omaisuuden määräraha on 6,9 miljoonaa euroa. Se pienenee 0,5 miljoonaa euroa (−7,4 %) vuoden 2022 budjettiin nähden. Vähennys on kohdennettu kokonaisuudessaan ICT-irtaimeen, koska käyttötalouden esityksessä olevista teknisistä siirroista investointirahoista käyttötalouteen yhteensä 0,8 miljoonaa euroa valtaosa (0,6 miljoonaa euroa) on siirtoa ict-palveluun, joka pienentää näin ICT:n irtaimen investointien tarvetta.

Tämän lisäksi toimialalle on kohdennettu kaupunginhallituksen käyttövaroista kahdeksan miljoonaa euroa koronasta toipumisen toimenpiteisiin erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä kertaluonteinen erillismääräraha on käytettävissä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Koko vuoden 2022 toteumaksi ennustetaan vuoden viimeisimmän ennusteen mukaan 4,2 miljoonaan euroa, joten koronapalautumisen käyttösuunnitelma 2022 ei toteudu täysimääräisesti. Toimiala tulee esittämään kaupunginhallitukselle käyttämättä jäävän koronapalautumisrahan siirtoa vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus esitti 7.11.2022 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2023–2025. Kyseessä on koko Helsingin kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma, johon kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sisältyy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022 (koko Helsingin kaupungin) talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2023–2025.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli alustavan tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2022.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 2–4  § :n (Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla) mukaan liikuntajaosto, nuorisojaosto sekä kulttuuri- ja kirjastojaosto antavat lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto sekä nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 8.12.2022 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 18.5.2022) 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma u2023

2

Kuva TB2023 taulukot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 08.12.2022 § 37

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 08.12.2022 § 29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.12.2022 § 25

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566