Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

07.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Helsingin Hapkido ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 9

HEL 2022-001203 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsingin Hapkido ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 9: Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 24.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asinaomainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Hapkido ry hakee 24.4.2022 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Helsingin Hapkido ry:lle myönnettiin muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 200 euroa (liikuntajaosto 5.4.2022, § 9).

Oikaisuvaatimuksessa Helsingin Hapkido ry pyytää, että heille myönnettäisiin avustusta haetut 2 800 euroa. Helsingin Hapkido ry kirjoittaa oikaisuvaatimuksessa seuraavasti: ”Helsingin Hapkidon puheenjohtaja on osallistunut Helsingin kaupungin järjestämään Seura-foorumiin viime syksynä. Siellä korostettiin nuorten liikunnan määrän valtavaa pudotusta ja etsittiin keinoja korjata tilannetta. Kaikki keinot kuulemma otetaan käyttöön ja kaupunki on valmis tukemaan seuroja. Helsingin Hapkido on tehnyt parhaansa nuorten liikuntaharrastamisen edistämisen puolesta. Ongelma on kuitenkin se. että salien ja varastokaappien vuokra on aivan yhtä suuri, oli harrastajia kaksi tai 20. Jos me emme voi pitää salivuoroja, meidän on mahdotonta houkutella harrastajia mukaan toimintaan. Harrastajien tavoittaminen ja uusien löytäminen vie aikaa. Toivomme, että voitte harkita päätöstä uudelleen ja voitte korottaa avustustamme, jotta voimme jatkaa hyvää työtämme tulevaisuudessa.”

Liikuntajaosto päätti muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen myöntämisestä 2.11.2021, § 22. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanvarainen avustus, jonka myöntämisessä painotetaan vahvasti junioritoimintaa. Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. Muiden liikuntaa edistävien seurojen avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Aktiiviharrastajaksi määritellään henkilö, joka osallistuu seuran ohjattuun säännölliseen harjoitustoimintaan vähintään kolmen kuukauden ajanjaksolla vähintään kymmenen kertaa.

Helsingin Hapkido ry ilmoitti avustushakemuksessa harrastajamääräksi yhteensä 12 harrastajaa (7 aikuista ja 5 junioria). Harrastajamäärä ei täytä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustettavuuden kriteeriä. Vuonna 2022 seuroja oli kuitenkin mahdollisuus tukea toiminta-avustuksella, jos koronatilanne oli vaikuttanut seuran harrastajamäärään. Helsingin Hapkido ry:n harrastaja- ja erityisesti juniorimäärän ollessa hyvin alhainen tehtiin muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten osalta päätös tukea Helsingin Hapkido ry:tä 200 eurolla. Seuraa oli jo tuettu marraskuussa 2021 (liikuntajaosto 18.11.2021, § 27) erillisellä korona-avustuksella, jonka suuruus oli 3 000 euroa. Helsingin Hapkido ry:n toimintaa on vuonna 2022 tuettu myös subventoiduin tilavuoroin Myllypuron Liikuntamyllyssä, jossa judosalin ja painisalin tilavuokra on 5 euroa/tunti junioriryhmältä ja 15 euroa/tunti aikuisryhmältä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 24.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asinaomainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 05.04.2022 § 9

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566