Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n oikaisuvaatimus koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 19.4.2022, § 9

HEL 2022-004739 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 19.4.2022, § 9: Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi vuodelle 2022.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32204

sara.kuusi(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 28.4.2022

2

Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, questback kuittaus

3

Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, hankebudjetti 2022-02

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää käsittelemään hakemuksensa uudelleen ja myöntämään hankkeelleen haetun avustuksen.

Perusteluina oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n hakemuksen käsittelyssä on tapahtunut menettelytapavirhe ja esittää, että hakemukseen ei olisi perehdytty asianmukaisella tavalla. Hakukierros oli avoinna sekä sosiaali- ja terveystoimialalla että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Hakija oli hakenut avustusta kulttuurin avustuksista, mutta kohdentanut hakemusta täydentäneen liitteen sosiaali- ja terveystoimialalle. Hakija katsoo, että hakemus olisi kulttuurin avustuksena käsiteltäessä tästä syystä hylätty ilman asianmukaista avustuskäsittelyä.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 19.4.2022, § 9 myöntää avustusta iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi 28 hakijalle yhteensä 1 300 000 euroa. Avustusta myönnettiin hakijoille, joiden hankkeet vastasivat parhaiten haulle asetettuja kriteereitä. Vertailussa ja arvioinnissa painotettiin hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Useamman eri toimijan yhteishankkeet luettiin arvioinnissa eduksi. Avustuksen hakukriteereinä on painotettu erityisesti saavutettavuutta ja iäkkäiden henkilöiden osallisuutta.

Avustushaun kriteerit ja painopisteet sekä hakuprosessi, mukaan lukien hakulomakkeet ja aikataulu, olivat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteisiä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset kohdentuvat kulttuuritoiminnan edistämiseen ja sosiaali- ja terveystoimialan avustukset puolestaan liikkumisen edistämiseen. Arviointiprosessi sisälsi yhteisen arvioinnin sosiaali- ja terveystoimialan avustusvalmistelijoiden kanssa. Kulttuurin kumppanuusyksikön avustuskäsittelijöiden lisäksi asiantuntija-arvioitsijat arvioivat hakemukset. Arvioitsijoita oli yhteensä neljä ja he edustivat ikääntyneiden kulttuuripalveluiden kehittämisen kannalta tärkeitä osaamisalueita (mm. vapaaehtoistyö ja etäpalveluiden kehittäminen).

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry haki 6 395 euroa avustusta iäkkäiden liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi käytettäväksi ikäihmisten digiosaamisen parantamiseen Jätkäsaaressa. Hankkeen tavoitteena on yhdessä oppia hyödyntämään jo olemassa olevia digitaalisia palveluita ja niiden avulla auttaa alueen ikäihmisiä nauttimaan kulttuurista sekä edesauttaa aktiivista, liikkuvaa elämäntapaa.

Avustusta iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi haettiin täyttämällä annettuun hakuaikaan mennessä kaksi lomaketta: avustushakemus sähköisessä avustusjärjestelmässä sekä erillinen Questback-lomake hankkeesta. Avustusjärjestelmässä hakijan tuli kohdentaa hakemuksensa joko osiaali- ja terveystoimialalle (liikkumisen edistäminen) tai kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (kulttuurin edistäminen).

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry oli jättänyt hakuajan umpeuduttua vain avustuslomakkeen, jonka hakija oli kohdentanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Hakijaa pyydettiin täydentämään hakemusta puuttuvan lomakkeen osalta 23.2.2022 ja täydennys vastaanotettiin samana päivänä. Tämän lomakkeen hakija oli puolestaan kohdentanut sosiaali- ja terveystoimialalle.

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n hakemusta käsiteltiin, toisin kuin oikaisuvaatimuksen esittäjä olettaa, molempien toimialojen avustusvalmistelijoiden toimesta sekä ennen että jälkeen hankesuunnitelmaa kuvaavan lomakkeen täydentämistä. Hankesuunnitelmaa arvioitiin sekä avustusvalmistelijoiden että asiantuntija-arvioitsijoiden toimesta ja siinä yhteydessä todettiin, että hakemusta ei ole aiheellista siirtää sosiaali- ja terveystoimialan käsiteltäväksi koska se ei tarpeeksi täytä avustushaun yhteisiä kriteereitä.

Hakemus hylättiin, koska hankesuunnitelma ei täyttänyt riittävässä määrin avustushaun molempien toimialojen yhteisiä yhteneväisiä kriteereitä. Arvioinnin perusteella hanke ei vastaa kunnolla ikääntyneiden liikkumisen ja liikkeelle lähdön kriteereitä. Hankkeen ei siis arvioitu täyttävän riittävästi avustukselle asetettuja kriteereitä.

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n hakemus on käsitelty asianmukaisesti, molempien toimialojen asiantuntijoiden toimesta. Kulttuuri- ja kirjastojaosto ei päätöksellään 19.4.2022, § 9 myöntänyt hankkeelle avustusta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32204

sara.kuusi(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 28.4.2022

2

Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, questback kuittaus

3

Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, hankebudjetti 2022-02

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 19.04.2022 § 9

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566