Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Munkkivuoren nuorisotalon ja alueen varhaisnuorisotyön palvelujen hankinta v. 2022–2024

HEL 2021-013069 T 12 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Stadin nuorisoseurat ry:n tarjouksen Munkkivuoren nuorisotalon ja alueen varhaisnuorisotyön palvelujen tuottamisesta sopimuskaudelle 1.7.2022–30.6.2024. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 520 000 euroa.

Hankintaan kuuluu lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi toimintakaudelle 1.7.2024 –30.6.2026.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti läntisen nuorisotyön aluepäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia Stadin nuorisoseurat ry:n kanssa sekä päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Optiokauden käyttöönotosta tilaaja päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen edellisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ja tarjouksen tarkistaminen

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että Stadin nuorisoseurat ry:ltä saatu tarjous täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjous on tarjouspyynnön ja sen vaatimusten mukainen.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisuuden perusteena käytettiin laatuvertailua arvoltaan enintään 100 pistettä. Laadulliset vertailuperusteet arvioitiin tarjoajan ilmoittaman toimintasuunnitelman perusteella vähimmäisvaatimusten ylittävistä ominaisuuksista.

Laatuvertailussa arvioitiin tarjoajan kokemusta varhaisnuorisotyöstä, nuorten osallistamista järjestämäänsä toimintaan sekä kokemusta osallistavien menetelmien käytössä. Lisäksi hankinnassa käytettiin työllistämisehtoa, jonka mukaan palvelutuottajan tulee työllistää vähintään yksi heikossa työmarkkina-asemassa oleva henkilö vähintään 9 kuukaudeksi työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen (vähintään 18 tuntia/viikossa) tai vaihtoehtoisesti ammatilliseen tutkintoon.

Stadin nuorisoseurat ry sai laatuvertailussa 80 laatupistettä (max. 100 pistettä).

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti laatusuhteeltaan paras tarjous hankinnan kohteen kriteerien täyttyessä. Hankinnan kohteen kriteerien mukaisen ja ainoan tarjouksen antoi Stadin nuorisoseurat ry.

Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 Palvelut sopimusehtoja.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Kristiina Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71665

kristiina.rouhiainen(a)hel.fi

Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Tarjouspyynto_386146

2

Liite 2_Palvelukuvaus_munkkivuori

3

Liite 3_Työllistämisehto

4

Liite 4_Tietosuoja- ja salassapitoliite_munkkivuori_

5

Liite 5_Avauspöytäkirja

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

8

Liite 8_Sopimusluonnos_munkkivuori 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 11.1.2022, § 4 valtuuttaa nuorisopalvelukokonaisuuden valmistelemaan Munkkivuoren nuorisotalon toiminnan ja alueen varhaisnuorisotoiminnan toteuttamisen julkisena hankintana. Päätöksen perusteluissa todettiin:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.12.2021, § 209 nuorisopalvelukokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään linjaukset mm. siitä, milloin nuorisopalvelukokonaisuus voi hankkia palveluita ostopalveluina. Palvelustrategiassa todetaan, että nuorisopalvelukokonaisuus voi ostaa palveluita erityisten tarpeiden pohjalta, kun ostopalvelun käyttö on perusteltua palvelun järjestämisen ja tarpeeseen vastaamisen kannalta tai ostopalvelu mahdollistaa nopeamman reagoinnin ilmiöihin. Erityinen tarve voi syntyä esimerkiksi tietyllä alueella tai nuorten tiettyjen tarpeiden perusteella.

Nykymuotoinen toiminta Munkkivuoressa on toteutettu julkisena hankintana 1.7.2017 alkaen. Palvelu kilpailutettiin keväällä 2017 ja sopimus palvelun tuottamisesta solmittiin Stadin Nuorisoseurat ry:n kanssa yhteensä viiden (5) vuoden sopimuskaudelle. Sopimus sisälsi yhden vuoden mittaisen sopimuskauden ja kaksi (2) kahden (2) vuoden mittaista optiokautta. Tätä ennen silloisella nuorisoasiainkeskuksella oli toistaiseksi voimassa oleva kumppanuussopimus alueen nuorisotyön järjestämisestä Kalevan Nuorten Uudenmaan Piiri ry:n (myöhemmin Stadin Nuorisoseurat ry) kanssa.

Sopimuksen arvonlisätön arvo koko viiden vuoden sopimuskaudelta on 623 256 euroa.

Munkkivuoren nuorisotalon toiminta ja alueen varhaisnuorisotoiminnan tuottaminen -palvelu pitää sisällään nuorisotalon ylläpidon ja käyttövuorojen myöntämisen alueen asukkaille, nuorten ryhmille ja järjestöille sekä varhaisnuorille (9–12 v.) suunnatun nuorisotyön toteuttamisen.

Nuorisotalon kävijämäärissä painottuu asukaskäyttö, mikä pitää sisällään alueella tärkeänä pidetyn lakisääteisen iltapäivätoiminnan kävijämäärät.

Munkkivuoren nuorisotalon kävijämäärät

 

lapset ja nuoret

asukaskäyttö

2019

10 282

20313

2020*)

6 457

13 342

2021*)

3 761

11 047

* nuorisotalo osittain suljettu pandemian vuoksi

 

 

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisena liitteen E Erityisiä palveluja koskevien hankintojen mukaisesti (386146 HEL 2021–013069). Hankinta on toteutettu avoimena hankintamenettelynä Cloudia kilpailutusjärjestelmässä ja Hilma-ilmoituskanavassa julkaisemalla palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Munkkivuoren nuorisotalon ja alueen varhaisnuorisotyön palveluhankinta” sähköisissä ilmoituskanavissa 21.2.2022.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankintaan valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Tarjouspyyntö toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena, jossa tarjousvertailu tehdään kokonaisuudessaan laatutekijöiden perusteella.

Tarjouspyyntö liitteineen on tämän päätöksen liitteinä 1–7.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 28.3.2022 klo 12.00 mennessä saapui yksi (1) tarjous: Stadin nuorisoseurat ry:ltä.

Avauspöytäkirja on liitteenä 5. Tarjous ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma ovat liitteinä 6 ja 7 (salassa pidettävä).

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Kristiina Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71665

kristiina.rouhiainen(a)hel.fi

Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Tarjouspyynto_386146

2

Liite 2_Palvelukuvaus_munkkivuori

3

Liite 3_Työllistämisehto

4

Liite 4_Tietosuoja- ja salassapitoliite_munkkivuori_

5

Liite 5_Avauspöytäkirja

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

8

Liite 8_Sopimusluonnos_munkkivuori 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Liite 5

Tiedoksi

Nuorisopalvelut

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.01.2022 § 4

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566