Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

15.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin ylläpitämiä talviuintipaikkoja

HEL 2021-006821 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategiatyön yhteydessä määriteltiin mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia määrittelee talviuinnin osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi tähtäävää toimintaa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikunnan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talviuintimahdollisuuksia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa, eikä se näin ollen ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön hallinnoima. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia erilaisten kaupunkilaisten ehdottamien hankkeiden kautta, ja toteutettavat hankkeet tarjoavat mahdollisuuden edistää myös talviuintimahdollisuuksia. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin – niminen hanke sai 3 875 ääntä ja siinä tullaan kartoittamaan talviuintipaikkoja, laaditaan toteutussuunnitelma kattavasta Helsingin talviuintipaikkojen verkostosta, ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelman toteuttaminen perustamalla 3–5 uutta talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä.
OmaStadi hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen, uintipaikkojen ylläpidosta sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa.

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa talviuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten tuottamia talviuintipaikkoja on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana yritysvetoista saunatoimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyttä, vaan talviuintipaikalle ja saunaan pääsee kertakorvauksella.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta laatimalla mm. talviuintipaikan turvallisuussuunnitelman. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja
vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorijoen toivomusponnesta, jossa esitetään, että tulisi selvittää, voisiko kaupunki itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa talviuintipaikkaa, yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 24

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566