Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

15.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Maunulan liikuntahallin korjaustöiden hankesuunnitelmasta

HEL 2021-014189 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 11.1.2022 päivätystä Maunulan liikuntahallin korjaustyötä koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Koska korjaustöiden aikataulu vaikuttaa huomattavasti hallin toiminnan järjestämiseen, kiinnittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta erityistä huomiota hankkeen aloitusaikatauluun ja pyytää kaupunkiympäristön toimialaa siirtämään aloituksen vuodella eteenpäin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilö on antanut hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Matti Kuusela, tilapäällikkö, puhelin: 09 31087783

matti.kuusela(a)hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 31087791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Maunulan liikuntahallin alapohjarakenteen korjauksen hankesuunnitelma

2

Työsuojelun lausunto Maunulan liikuntahallin korjaustöistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 11.2.2022 päivätystä Maunulan liikuntahallin korjaustyötä koskevasta hankesuunnitelmasta.

Tämä hankesuunnitelma koskee alapohjarakenteiden korjaustyötä sekä vähäisiä talotekniikan muutoksia. Korjaustyössä ei muuteta tilojen nykyistä käyttötarkoitusta. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

Alueellinen tarkastelu

Maunulan liikuntahalli toimii S3-luokan maanalaisessa väestönsuojassa, jonka laajuus on 8315 brm2 ja on rakennettu Helsingin väestönsuojaverkoston täydentämiseksi Maunulanmäen alle, noin 4 500:lle ihmiselle. Osa väestönsuojasta, 5344 htm2, rakennettiin alun perin liikuntatiloiksi. Liikuntahalli valmistui vuonna 1998 ja on arkkitehti Mikko Heliövaaran suunnittelema.

Pääsisäänkäynti tiloihin on Maunulan ala-asteen ja Månsas lågstadiskolan koulujen sekä Maunulan kentän yhteydessä, osoitteessa Maunulanmäki 3, 00630 HELSINKI.

Toiminta liikuntahallissa ja liikuntavaikutusten arviointi

Maunulan 9 000 asukkaan peruspiirissä on liikuntapaikalle suuri kysyntä ja tarve. Alueella asuu paljon liikuntaa harrastamattomia helsinkiläisiä. Maunulan liikuntahalli tukee koulujen liikunnanopetusta.

Liikuntahallissa on noin 162 550 kävijää vuodessa. Halli on avoinna päivittäin kello 8.00–22.00, lukuun ottamatta pyhäpäiviä ja vuosittain sovittavaa kesätaukoa.

Hallin käyttö koostuu kouluille ja liikuntaseuroille varatuista vuoroista, liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntaan aktivoinnin järjestämästä ohjatusta liikunnasta ja vapaaharjoittelukäytöstä.

Hankkeen sisältö

Kaupunkiympäristön toimialan teettämässä kuntotutkimuksessa vuonna 2018 todettiin että Maunulan liikuntahallin alapohjarakenteessa esiintyi korkeita kosteuspitoisuuksia.

Kohteessa tullaan tekemään alapohjakorjauksia noin 4700 htm2 osalta. Korjaukset käsittävät lattiarakennemuutosten lisäksi, tuulettuvien lattioiden LVI-,sekä sähkömuutoksia. Lisäksi tehdään muutoksia oviaukkoihin, aulan alakatto poistetaan ja sen valaistusta parannetaan.

Hankkeen laajuus ja vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Helsingin kaupungin sisäisessä vuokramalliuudistuksessa on päätetty, että kosteus-ja sisäilmakorjauksilla ei ole vuokravaikutusta käyttäjätoimialalle. Pääomavuokrakohteissa ja muissa suurissa kosteus-ja sisäilmahankkeissa laatua parantava osuus eritellään kuitenkin vuokravaikutteiseksi. Näin ollen Maunulan liikuntahallin korjaustyöt vaikuttavat vuokravaikutteisena investointikustannuksena. Hankkeen investointi- laskelmissa on käytetty koko laajuutta 5394 htm2.

Nykyinen kuukausivuokra on 32 745 euroa/kk ja vuosivuokra 392 940 euroa/vuosi. Hankkeesta kohdistuva lisävuokra on enintään 8 884 euroa/kk joka on vuodessa 106 606 euroa. Lisävuokran maksuaika on kymmenen vuotta.

Hankkeen aikataulu

Rakentamisen aloitus on hankesuunnitelman mukaan kesäkuussa 2022. Kohteen tavoitteellinen valmistuminen on lokakuussa 2022.

Terveysvaikutusten arviointi

Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla korjaustöillä tilojen terveellisyys, turvallisuus ja työskentelyolosuhteet paranevat.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Matti Kuusela, tilapäällikkö, puhelin: 09 31087783

matti.kuusela(a)hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 31087791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Maunulan liikuntahallin alapohjarakenteen korjauksen hankesuunnitelma

2

Työsuojelun lausunto Maunulan liikuntahallin korjaustöistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.01.2022 § 11

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566