Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

02.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena

HEL 2019-008989 T 02 08 02 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alkamista, jolloin asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Päivi Loponen, johtaja (Savoy-teatteri), puhelin: 310 36565

paivi.loponen(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 49

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.02.2020 § 42

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 20

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566