Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Olympiastadion vuokrasopimuksen jatkaminen

HEL 2019-012183 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa kaupunginhallituksen 20.01.2020, § 27 antamin oikeuksin liikuntaviraston ja Stadion-säätiön 9.12.2008 tekemää pitkäaikaista vuokrasopimusta ja siihen kaupungin kaupunginhallituksen 19.12.2016, § 1156 päätöksellä tehtyä korjausta siten, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan toistaiseksi voimassaolevana 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä.

Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua vuokrasopimus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen kuitenkin siten, että vuokra- ja irtisanomisaika eivät lyhene edellä mainitusta.

Muilta osin 9.12.2008 tehty vuokrasopimus ja sen lisäliitteeseen kirjatut muutokset ovat edelleen voimassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi kaupunginhallituksen antamin oikeuksin tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus 2008

2

Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016

3

Vuokrasopimuksen lisäliite 2019_luonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stadion säätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 20.01.2020, § 27 tekemällään päätöksellä oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan muuttamaan liikuntaviraston ja Stadion-säätiön 9.12.2008 tekemää vuokrasopimusta ja siihen kaupunginhallituksen 19.12.2016 tekemää korjausta. Vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.12.2042 ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Sopimukseen laaditaan sopimuksen jatkamista koskeva lisäliite.

Vuokrasopimuksen jatkamistarve liittyy Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen rahoitukseen. Valtion avustuksen saamisen edellytyksenä on vähintään 15 vuoden vuokrasopimus. Viimeinen avustuserä maksetaan näillä näkymin vuonna 2028, josta eteenpäin vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään 15 vuotta.

Vuokrasopimuksen jatkaminen on todettu myös kaupungin kannalta ensiarvoisen tärkeäksi sovitun valtion rahoitusosuuden maksamisen edellytysten täyttämiseksi.

Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuttua vuokraus neuvotellaan vastaamaan hankkeen tietoja mm. vuokra-alan, vuokran, arvonlisäveron ja edelleen vuokrauksen suhteen, kuitenkin siten ettei vuokra- ja irtisanomisaika lyhene edellä mainitusta.

Toimivalta maa-alueiden vuokraamisessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Samalla kun kaupunginhallitus on oikeuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan muuttamaan Stadion-säätiön kanssa tehtyä vuokrasopimusta, se oikeutti lautakunnan tekemään vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus 2008

2

Vuokrasopimuksen lisäliite 17.11.2016

3

Vuokrasopimuksen lisäliite 2019_luonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stadion säätiö sr

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 3

Tiedoksi

KUVA

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.12.2019 § 195

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566