Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 7.4.2020 peruuttaminen

HEL 2017-012574 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta peruutti tiistain 7.4.2020 klo 16.15 kokouksen. Lautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 21.4.2020 klo 16.15.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Koronaviruksesta aiheutuvan COVID-19 tartuntatautiepidemian aikana tulisi päätöksentekoa keskittää vain kiireellisimpiin asioihin.  Myös niiden asioiden käsittelyä pyritään välttämään, jotka aikataulun puolesta kestävät käsittelyn siirtämisen tai joille on saatavissa muuten lisäaikaa. Tällä menettelyllä voidaan vähentää toimielinten kokousten määrää epidemian aikana.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 45

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.11.2019 § 177

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566