Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n kanssa solmitun maa-alueen vuokrasopimuksen purkaminen

HEL 2016-014415 T 10 01 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti purkaa Helsingin 47. kaupunginosasta (Mellunkylä) Kivikon liikuntapuiston alueelta Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle vuokratun 7 480 neliömetrin suuruisen maa-alueen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus oli solmittu ajalle 1.1.2018–31.12.2032.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy_1.1.2018 - 31.12.2032

2

Vuokra-alue

3

I-HAH ry_poytakirja_ylimaarainen_kokous_2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 12.12.2017, § 90 tekemällään päätöksellä vuokrannut Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle kaupunginhallituksen 2.5.2017, § 486 liikuntalautakunnalle antamin oikeuksin 7 489 neliömetrin suuruisen maa-alue Kivikon liikuntapuistosta 1.1.2018–31.12.2032 väliseksi ajaksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen samalla kaupunginhallituksen oikeutuksella, jolla vuokraus on tehty.

Aloite Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välisen Kivikon liikuntapuistossa sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen purkamiseksi on tullut Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n ja Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n toimesta.

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy on päättänyt toistaiseksi luopua hallihankkeesta ja on esittänyt  vuokrasopimuksen purkamista, sillä koiraurheilun agilityharrastus- ja kilpailutoimintaan tarkoitetun liikuntahallin rakentamista varten ei ole järjestynyt riittävää rahoitusta.

Kivikon liikuntapuistossa sijaitseva maa-alue, jolla on sijainnut agilitykenttä oli vuokrattuna 1.8.2010–31.7.2018 Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:lle koiraurheilun agilityharrastus- ja kilpailutoimintaa varten. Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n perustamalle ja 100 prosenttisesti omistuksessa olevalle Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle maa-alueen vuokraus siirrettiin 1.1.2018 lukien hallihankkeen toteuttamiseksi.

Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry on hakenut vuokrausta heidän nimiinsä 1.1.2018 lukien. Yhdistys jatkaa maa-alueella sijaitsevalla agilitykentällä koiraurheilun harrastus- ja kilpailutoimintaa.

Vuokraus voidaan tehdä takautuvasti viranhaltijan päätöksellä ajalle 1.1.2018–31.12.2023. Vuokra määritellään liikuntalautakunnan määrittelemien vuokrausperusteiden mukaisesti. Vuokra peritään 1.1.2018 alkaen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy_1.1.2018 - 31.12.2032

2

Vuokra-alue

3

I-HAH ry_poytakirja_ylimaarainen_kokous_2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

KUVA

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 90

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 486

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 35

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566