Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 (kumppanuussopimukset)

HEL 2019-012918 T 02 02 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi ehdotuksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Hylkäysehdotus:
Pauliina Saares:

“Lautakunta hylkää esityksen määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 seuraavien tapahtumien kumppanuussopimuksia varten:

        Flow festivaali (Flow Festivaali Oy)

        Tuska-Festivaali (Finnish Metal Events Oy)

        Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy)

Perustelut:
Lautakunta pitää kumppanuussopimusten muodostamista päätöksessä mainittujen tapahtumien kanssa kannatettavana, kuten myös niiden käsittelyä kaupunginkanslian viestintäosastolla. Taide- ja kulttuuriavustusten siirtoa keskushallintoon lautakunta ei pidä perusteltuna kyseisten määrärahojen harkinnanvaraisuuden ja käyttötarkoituksen vuoksi.“

Kannattaja: Otto Köngäs

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen hylkäysehdotuksen mukaisesti.

Jaa-äänet: 4
Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Otto Meri, Heidi Ruhala

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Otto Köngäs, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä ehdotuksen äänin 4 – 9 (0 tyhjä, 0 poissa).

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahojen siirtämistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 seuraavasti:

Ta-kohdalta 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika (tulosyksikkö 2917100) ta-kohdalle 1 40 01, kaupunginkanslia, viestintäosaston käytettäväksi seuraavien tapahtumien kumppanuussopimuksia varten:

        Flow festivaali  (Flow Festivaali Oy) 30 000 euroa,

        Tuska-Festivaali (Finnish Metal Events Oy) 15 000 euroa,

        Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy) 30 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Festivaalit Flow  ja Tuska sekä Helsinki Design Week

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on tukenut vuonna 2019 Flow Festivalin (30 000 euroa), Tuska-festivaalin (15 000 euroa) ja Helsinki Design Weekin (30 000 euroa) järjestämistä yhteensä 75 000 eurolla.

Kyseiset tapahtumat siirretään käsiteltäväksi osana tapahtumien tiekarttatyössä linjattua kaupunkitasoista kumppanuusyhteistyötä ja vuoden 2019 avustuksia vastaava summa 75 000 euroa siirretään kulttuurin avustusmäärärahoista kaupunginkanslian viestintäosastolle.

Tapahtumien tiekarttatyössä on pyritty yhdenmukaistamaan kaupungin ja tapahtumien väliseen yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä. Tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan johdonmukaistaa ja vähentää tapahtumien rahoittamista useista kaupungin eri määrärahoista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tukee taide- ja kulttuuritapahtumia ja festivaaleja pääasiallisesti avustusjärjestelmänsä taide- ja kulttuuriavustusten kautta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 14

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566