Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Kunnan jäsenen oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 9.7.2019, § 32 vuokrata maa-alue Pihlajamäen alueelta Myllyhalli Oy:lle

HEL 2019-006194 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen koskien liikuntajohtajan päätöstä 9.7.2019, § 32 vuokrata maa-alue Pihlajamäen alueelta Myllyhalli Oy:lle.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 17.7.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 17.7.2019-001

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan jäsen ********** on toimittanut kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan 9.7.2019, § 32 tekemästä päätöksestä vuokrata maa-alue Pihlajamäen kentän koillisosasta jalkapalloseura PK-35:n halliyhtiö Myllyhalli Oy:lle. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa. Oikaisuvaatimuksessa esitetään vuokrauspäätöksen perumista tenniksen pelaajien liikuntamahdollisuuksien rajoittumisen vuoksi, sillä nykyisten kolmen tenniskentän sijaan alueelle jää vain yksi tenniskenttä. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Pihlajamäen jalkapallokenttä on PK-35:lle vuokrattu kenttä, jolle seura on rakentanut tekonurmikentän. Jalkapallokentän koillispuolella on alue, jossa on kolme huonokuntoista tenniskenttää ja yksi samoin huonokuntoinen koripallokenttä. Alueen kunnostamiseen ei ole varattu määrärahoja eikä tehty muita suunnitelmia kuin alustava tekninen tarveselvitys.

Alueen käyttö on ollut viime vuosina vähäistä. Koripallon harrastajat siirtyivät Lucina Hagmanin kujan toiselle puolelle, kun Pihlajamäen ala-asteen piha-alueelle rakennettiin uusi koripallokenttä viime vuonna. Lisäksi kujan päässä Savelanpuistossa on kaksi muuta koripallokenttää. Tenniksen harrastajat hyödyntävät Pukinmäen liikuntapuiston hyväkuntoisia tenniskenttiä. Tenniksen harrastusmahdollisuudet kohenevat myös sillä, että kaupunki on tänä syksynä uusimassa Ala-Malmin liikuntapuiston kolmen tenniskentän pinnoitteet.

Pukinmäen liikuntapuiston neljän tekonurmipintaisen tenniskentän alla on jäädytysputket, joten talvisin tennisalueella on tekojääkaukalo. Pukinmäen tennisalue on siis ympärivuotisessa käytössä, kun taas Pihlajamäen alue on ollut vain kesäkäytössä.

Myllyhalli Oy rakentaa alueelle nykyisten kolmen tenniskentän kohdalle noin 1 600 neliömetrin kokoisen tekonurmikentän, jolle se sijoittaa talvikausiksi ylipainehallin. Näin tämäkin alue saadaan ympärivuotiseen liikuntakäyttöön. Nykyisen koripallokentän kohdalle kaupunki rakentaa yhden tenniskentän, joten tenniksen harrastaminen on jatkossakin mahdollista Pihlajamäen kentällä.

Sen lisäksi, että Myllyhalli Oy:n hanke säästää kaupungin investointirahoja ja kasvattaa vuokratuottoja, lisää se kaupungin strategian mukaisesti ympärivuotisena liikuntapaikkana liikuntaa todennäköisesti monikymmenkertaisesti nykytilanteeseen verrattuna.

Päätös on liikuntapoliittisesti perusteltu, joten oikaisuvaatimus tulisi hylätä

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 17.7.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 17.7.2019-001

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 09.07.2019 § 32

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566