Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 159

Helsingin Kellariteatteri ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 28.5.2019, § 12

HEL 2019-005145 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsingin Kellariteatteri ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 28.5.2019, § 12: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 12.6.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 12.6.2019, päätös 28.5.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Kellariteatteri ry hakee oikaisua kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen koska myönnetty avustus on hakijan kannalta liian pieni turvaamaan teatterin toiminnan jatkuvuuden.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kulttuuri- ja kirjastojaosto on päätöstä tehdessään käyttänyt sille kuuluvaa kulttuuripoliittista harkintavaltaa soveltaen avustusten arviointiperusteita.  

Kellariteatterin avustaminen on siirretty nuorisojaostosta kulttuuri- ja kirjastojaostolle osana kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöstä 5.6.2018, § 129 luopua nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmästä. Päätöksen myötä myös Helsingin Kellariteatteri ry:lle aiemmin myönnetty nimikkotilatuki lakkautettiin. Tätä muutosta on kompensoitu nostamalla yhdistyksen toimintaansa saamaa taide- ja kulttuuriavustusta.

Taide- ja kulttuuriavustusten arviointikriteerit poikkeavat nuorisojaoston nimikkotilajärjestelmän päätöskriteereistä. Viiden avustuskriteerin ja neljän avustusportaan lisäksi toiminnan laajuutta ja merkitystä arvioidaan osana Helsingin taiteen ja kulttuurin toimijakenttää. Aiemmin nuorisojaoston päättämien avustusten korvaaminen sellaisenaan taiteen ja kulttuurin avustusmäärärahoista ei ole perusteltua.  

Helsingin Kellariteatteri ry haki 11.4.2019 jätetyllä taide- ja kulttuuriavustushakemuksella 33 000 euron avustusta. Kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 28.5.2019, § 12 kokouksessaan Helsingin Kellariteatteri ry:lle 20 000 euron taide- ja kulttuuriavustuksen. Hakijan mukaan saatu avustussumma on liian pieni turvaamaan teatterin toiminnan jatkumisen. Hakijan mukaan kaupungin myöntämä kokonaissumma on pienentynyt aiemmasta, sillä teatterin aiemmin nuorisopalvelujen avustuksista osoitettu tuki on aiemmin maksanut teatterin vuokran kokonaisuudessaan (33 000 euroa). Kulttuuri- ja kirjastojaosto on myöntänyt 5.2.2019, § 3 Kellariteatterille vuonna 2019 lisäksi 12 000 euroa toimintaan. Teatterin koko avustus on yhteensä 32 000 euroa.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Esittelijä

museonjohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 12.6.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 12.6.2019, päätös 28.5.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 28.05.2019 § 12

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566