Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Maa-alueen vuokraaminen 22. kaupunginosasta (Vallila) Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteydestä Urhea-halli Oy:lle

HEL 2018-012623 T 10 01 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata kaupunginvaltuuston 5.6.2019, § 191 vahvistamin perustein ja kaupunginhallituksen 10.9.2019, § 425 antamin oikeuksin 22. kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 4 973 m²:n suuruisen maa-alueen Urhea-halli Oy:lle liikuntatoimintaa varten ajalle 1.10.2019–31.12.2059.

Kaupunkiympäristön toimiala on sisäisin vuokrausperustein siirtänyt maa-alueen 26.8.2019, § 74 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintaan 1.9.2019–31.12.2059 väliseksi ajaksi.

Maa-alue vuokrataan Urhea-halli Oy:lle liikuntatoimintaa varten 1.10.2019–31.12.2059 väliseksi ajaksi esittelijän esityksen ja liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin, Tarja Loikkanen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä

ulkoilupalvelupäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallitus 27.5.2019, § 391

2

Kaupunginvaltuusto 5.6.2019, § 191

3

Kaupunginhallitus 10.6.2019, § 425

4

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, yritystontit, 23.8.2019,73 §

5

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, yritystontit, 26.8.2019,74 §

6

Vuokrasopimusluonnos_Urhea halli Oy

7

Kartta_Urhea-halli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 6
Liite 7
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maa-alueen vuokrauksen käsittely eri toimielimissä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 9.4.2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 9.4.2019, § 66 kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Urhea-halli Oy:lle 22. kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 4 973 m²:n suuruisen maa-alueen kaupunkiympäristön toimialan määrittelemän sisäisen vuokrauksen vuokrausajan puitteissa, kuitenkin enintään 31.12.2059 saakka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksessä oli kirjoitusvirhe, jossa vuokrattava maa-alue oli kirjattu 5 973 m²:n suuruiseksi. Virhe tuli myös kirjattua myöhemmin kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston päätöksiin. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle asiaa valmistelleelle kaupunginsihteerille on ilmoitettu kirjoitusvirheestä mahdollisia toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallitus 27.5.2019

Kaupunginhallitus käsitteli maa-alueen vuokrausta 27.5.2019, § 391, jossa se esitti kaupunginvaltuustolle 22. kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn maa-alueen vuokrausperiaatteiden vahvistamisen 31.12.2059 saakka.

Kaupunginvaltuusto 5.6.2019

Kaupunginvaltuusto vahvisti 5.6.2019, § 191 tekemällään päätöksellä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 22. kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn maa-alueen vuokrausperiaatteet 31.12.2059 saakka. 

Kaupunginhallitus 10.6.2019

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston 5.6.2019 tekemien päätöksien täytäntöön panosta § 425:ssä, siten että kaupunginhallitus oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraaman valtuuston päätöksessä mainitun alueen Urhea-halli Oy:lle 31.12.2059 saakka valtuuston vahvistamien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Vuokrasopimus Urhea-halli Oy:n kanssa voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun alueen hallintaoikeus on siirtynyt kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -yksikön yritystontti -tiimin tiimipäällikkö teki 23.8.2019, 73 § päätöksen sisäisesti vuokrata 4 973 m² määräalan kiinteistöistä 91-22-586 ja 91-410-2-13 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1.9.2019–31.12.2043 väliseksi ajaksi urheiluhallia varten sisäisissä vuokrauksissa noudatettavien yleisten periaatteiden mukaisesti. Yritystontti -tiimin tiimipäällikkö muutti 26.8.2019, 74 § edellä mainittua päätöstä sisäisen vuokrausajan osalta, siten vuokra-aika päättyy 31.12.2059 entisen 31.12.2043 sijasta.

Vuokrasopimuksen solmiminen Urhea-halli Oy:n kanssa

Vuokrasopimus solmittaneen seuraavin ehdoin, jotka on käsitelty kaupunginhallituksessa ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 166 039,73 (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 8 523,60 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin enintään 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 83 019,86 euroa (alv. 0 %). Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, jolloin urheiluhallin rakennustyöt alkavat. Jos kerrosneliömetrien määrä rakennusvaiheessa muuttuu, vuokra täsmennetään vastaamaan toteutuneita kerrosneliömetrejä.

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

ulkoilupalvelupäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallitus 27.5.2019, § 391

2

Kaupunginvaltuusto 5.6.2019, § 191

3

Kaupunginhallitus 10.6.2019, § 425

4

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, yritystontit, 23.8.2019,73 §

5

Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, yritystontit, 26.8.2019,74 §

6

Vuokrasopimusluonnos_Urhea halli Oy

7

Kartta_Urhea-halli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 05.06.2019 § 191

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 391

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.04.2019 § 66

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.03.2019 § 50

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566