Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste

HEL 2018-003799 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toisen toteutumisennusteen tiedoksi ja päätti kehottaa toimialaa antamaan ehdotukset talousarvioon sisältymättömien palkankorotusten sopeuttamiseksi seuraavien ennusteiden yhteydessä.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennuste 2 ennustetieto-lomake

2

Ennuste 2 sitovat tavoitteet

3

Ennuste 2 käyttötalous

4

Ennuste 2 laitosavustukset

5

Ennuste 2 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 15.2.2018 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2018 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

1.      ennuste     11.4.2018 (sisäiset erät 4.4.2018) 
2.      ennuste     1.8.2018 (sisäiset erät 25.7.2018)
3.      ennuste     10.10.2018 (sisäiset erät 3.10.2018)
4.      tilinpäätösennuste, ohjeistetaan myöhemmin

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Ennusteen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalouden (TA-kohta 41001) sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan 1 919 000 eurolla.

Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen rahoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut kirjastolle. Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudjetissa, jolloin ainoastaan tuloihin budjetoitu rahoituserä rasittaa koko toimialan toimintakatetasoa.

Pirkkolan jäähallin sulkeminen aiheuttaa liikuntapalvelukokonaisuuden tilankäyttöavustuksiin 167 000 euron ylityksen. Näiden lisäksi toimintakatteeseen tuo alitusta 1.5.2018 palkkojen korotukset 756 000 euroa, joille ei ole määrärahoja budjetissa.

Ennusteessa on huomioitu talousarvion käyttötalouden määrärahoihin saatu lisäys 450 000 euroa, joka johtuu etsivän nuorisotyön siirrosta Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt siirron 28.2.2018.

Sopeuttamismahdollisuudet raportoidaan lautakunnalle seuraavien ennusteiden yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on yhdeksäntoista sitovaa toiminnallista tavoitetta. Näistä kuudentoista ennustetaan toteutuvan. Neljän sitovan tavoitteen ennustetaan alittuvan.

Kulttuuripalveluissa yhteisöllisten tapahtumien määrän ennustetaan alittuvan Stoan remontin viivästymisen vuoksi. Myös avustusten määrän ennakoidaan laskevan 2018 avustusjärjestelmän uudistuksen vuoksi lakkautettujen apurahojen johdosta

Kirjastopalveluissa käyntien yhteismäärän ennakoidaan alittuvan. Fyysiset käynnit näyttävät ylittyvän, mutta verkkokäyntien määrä laskee. Mittari ei kuvasta asiakkaiden todellista asiointimuutosta, sillä verkkokäynnit ovat muuttaneet muotoaan ja niiden mittari ei tavoita tätä muutosta. Myös aukiolotuntien ennakoidaan alittuvan, koska laitoskirjastojen aukioloon on tehty resurssisyistä supistuksia.

Laitosavustukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset (TA-kohta 41002-41003) sisältävät kulttuurin laitosavustukset (12 166 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (9 525 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha on 33 856 000 euroa. Laitosavustusten ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti.

Investoinnit

Investointeihin (TA-kohta 80504) osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on 10 895 000 euroa. Määräraha sisältää 2 400 000 euron ylitysoikeuden. Investointien ennustetaan toteutuvan täysimääräisesti. Lisäksi toimialalla on käytettävissä HAM:in taideostoihin kohdistuvaa rahoitusosuutta (Altian yhteistyölahjoitus) vuodelta 2017 siirtynyttä ylitysoikeutta 23 901 euroa ja uutta vuonna 2018 myönnettyä rahoitusosuutta 72 413 euroa.

Ennusteen taulukot sekä tietolomake löytyvät liitteinä.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennuste 2 ennustetieto-lomake

2

Ennuste 2 sitovat tavoitteet

3

Ennuste 2 käyttötalous

4

Ennuste 2 laitosavustukset

5

Ennuste 2 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 89

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566