Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle 20.4.2018 päivätystä Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Jakomäen sydän sisältää yhtenäisen peruskoulun, nuoriso- ja päiväkotitilojen sekä liikuntapuiston puku-, pesu- ja varastotilojen rakentamisen. Lisäksi lautakunta lausuu seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin tarveselvityksessä asetettuja tavoitteita.  Jakomäen uuden monitoimitalon rakentamista on suunniteltu pitkään. Koulun, päiväkodin, leikkipuiston, uimahallin sekä nuorisotalon yhdistelmä on poikkeuksellinen ja vaativa kokonaisuus.

Toimialan sisällä on tiedostettu alueen positiivinen väestökehitys (erittäin merkittävää kasvua ajalla 2017–2021) sekä kasvavat tarpeet erityisesti mukana olevien käyttäjäryhmien osalta. Kaikkien toimijoiden erityistarpeiden huomioiminen sekä yhteiskäytön pelisääntöjen esilletuominen on vahvistanut käyttäjien sekä asukkaiden yhteistyötä hankkeessa.

”Jakomäen sydän” -nimellä etenevä hanke on yhteisen johtamismallin kautta rakentuva palvelukokonaisuus, jossa on huomioitu aiempien positiivisten kokemusten myötä myös asukkaiden mukanaolo suunnittelun alusta saakka. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sitoutuu omalta osaltaan hankkeen toteutukseen. Toimiala pitää erittäin tärkeänä Jakomäen Sydän -talon toteuttamista yhteisen suunnittelun keinoin alueelle, jonka tulevaisuutta, palvelutasoa ja julkista kuvaa uusi talo tukee merkittävästi.

Jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota että liikuntapuiston tilojen ylläpitovuokra pitää tarkistaa kylmän varastotilan osalta kuvatun mukaiseksi.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Hannu Keski-Hakuni, tekniikan päällikkö, puhelin: 310 29872

hannu.keski-hakuni(a)hel.fi

Liitteet

1

Jakomäen_sydän_HS_20.4.2018

2

Jakomäen_sydän_HS 20.4.2018_Liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnalta 20.04.2018 päivätystä osoitteeseen Somerikkopolku 6 suunnittelun Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta. Lausuntoa on pyydetty myös kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalta.

Nuorisolautakunta on hyväksynyt Jakomäen sydän -hankkeesta laaditun tarveselvityksen kokouksessaan 30.3.2017.

Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa tilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön. Ylläpidosta tulee vastaamaan rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun ylläpito. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä rakennuksen tulevien käyttäjien ja alueen asukkaiden kanssa järjestämällä suunnittelutyöpajoja ja esittelemällä hanketta asukkaille. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina asemakaavoituksen, rakennusvalvontapalveluiden sekä pelastuslaitoksen edustajia.

Rakentamisaikataulun mukaan rakentamiseen liittyvät valmistelevat työt tontilla alkavat 6/2018 ja tilat voidaan ottaa käyttöön 7/2018–8/2020.

Vuokra-arvio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on 19,50 euroa/m²/kk eli 15 000 euroa/kk eli 180 000 euroa vuodessa. Vuokra on noin 19,50 euroa/m²/kk, mikä koostuu noin 15,70 euroa/m²/kk pääomavuokrasta ja 3,80 euroa/m²/kk ylläpitovuokrasta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Esitetty suunnitelma on hyvä ratkaisu Jakomäen alueen nuorisotilojen tilantarpeeseen, liikuntapuiston toiminnan jatkokehittämiseen sekä vanhojen huonokuntoisten rakennusten peruskorjaus- ja uusimistarpeeseen. Lisäksi se tarjoaa alueen asukasyhdistyksille ja muulle kansalaistoiminnalle puitteet toiminnan parantamiselle, kehittämiselle ja säilyttämiselle jatkossa. Näille toiminnoille on nykyisin käytettävissä omat tilat alakoulun rakennuksen yhteydessä ja nuorisotalon yläkerrassa.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Hannu Keski-Hakuni, tekniikan päällikkö, puhelin: 310 29872

hannu.keski-hakuni(a)hel.fi

Liitteet

1

Jakomäen_sydän_HS_20.4.2018

2

Jakomäen_sydän_HS 20.4.2018_Liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.05.2018 § 56

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566