Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139

Keskustakirjasto Oodin tilavuokrahinnasto

HEL 2017-013160 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vahvistaa keskustakirjasto Oodin vuokrattavien tilojen hinnaston liitteen mukaisesti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskustakirjasto Oodin tilavuokrahinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskustakirjasto Oodi avataan 3.12.2018. Toiminnan käynnistämisen ja ulkopuolisten toimijoiden sopimusneuvottelujen tarpeisiin tarvitaan vuokrattavien tilojen hinnasto jo ennen kuin toimialan muiden tilojen taksaluettelo vahvistetaan.

Toimialan kaikkia toimintoja koskeva yksityiskohtainen ehdotus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taksoista ja maksuista tuodaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi syksyn aikana

Keskustakirjaston varattavista tiloista suurin osa tulee olemaan käyttäjille maksuttomia. Vuokrattaviksi tulee kolme isoa tapahtumatilaa - auditorio, tapahtumatila Kuutio ja monitoimisali. Lisäksi vuokrataan pienryhmäkeittiötä. Tilojen vuokraus sisältää normaalin loppusiivouksen.

Ensimmäisen kerroksen 258,5 m² kokoinen auditorio, jota Kansallinen audiovisuaalinen instituutti käyttää tiistaista sunnuntaihin, arkisin klo 16 eteenpäin ja viikonloppuisin klo 14 eteenpäin. Muuna aikana tila on kirjaston käytettävissä ja vuokrattavissa auditorioksi. Tilassa on 250 istumapaikkaa, esitystekniikka sekä kaksi tulkkauskoppia.

Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa on siirtoseinin erotettu 240 m² kokoinen monitoimisali, jossa on esitystekniikka, flyygeli sekä kokoonpantava 180 paikkainen katsomo.

Toisessa kerroksessa on 90 m² kokoinen tapahtumatila Kuutio, jonka kolmelle seinälle voi projisoida kuvia tai esityksiä. Toiseen kerrokseen sijoittuu myös 30 m² kokoinen pienryhmäkeittiö.

Maksuton toiminta

Tapahtumatiloja voidaan tarjota ilmaiseksi, mikäli käyttö on kirjaston toimintaan liittyvää, avointa ja kävijöille maksutonta.

Kulttuurihinta

Kumppaneille voidaan tarjota tilaa myös ns. kulttuurihintaan. Kulttuurihinta tarjotaan tilan vuokraajille, jotka tuottavat kirjaston toimintaa tukevia ja kaupunkistrategian mukaisia tapahtumia. Tapahtumasarjoista voidaan antaa lisäalennuksia.

Kaupallinen hinta

Muille käyttäjille tarjotaan ensi sijassa kaupallista hintaa, mahdollisesti myymättä jääneistä tiloista voidaan antaa pikaiseen käyttöön alennuksia. Isojen tapahtumien, kongressien ja vastaavien yhteydessä voidaan vuokrata myös pienempiä tiloja neliöhinnaltaan vastaavin perustein.

Muut palvelut

Catering-palvelu varataan Fazerin kautta.

Muista käyttöpalveluista peritään sopimushinta.

Liite

Liitteessä 1 on Keskustakirjasto Oodin tilavuokrahinnasto.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskustakirjasto Oodin tilavuokrahinnasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 116

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 47

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 88

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 06.04.2018 § 16

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.03.2018 § 11

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566