Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meikku Palloilu Oy:n kanssa

HEL 2017-009734 T 10 01 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kaupunginhallituksen 5.2.2018, 76 § kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myöntämän oikeuden perusteella vuokrata Meikku Palloilu Oy:lle Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.6.2018–31.5.2033 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu Oy.pdf

2

Meilahden liikuntapuisto_maa-alue_Meikku Palloilu Oy kartta.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 5.2.2018, 76 § oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan Meikku Palloilu Oy:lle Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn n. 5 110 m²:n suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.5.2033 saakka seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa (Meilahti) n. 5 110 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091- 437-0001-0014). Vuokralaisella on oikeus pitää ylipainehalleja paikoillaan vuosittain syyskuusta toukokuuhun.

2
Vuokra-aika päättyy 31.5.2033.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvoa 1913 on 10 368,46 euroa (alv 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 542 euron perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

5
Vanha ulkoliikuntapalveluiden ja Meilahden Tennis Oy:n välinen vuokrasopimus alueesta päätetään tämän vuokrasopimuksen tullessa voimaan.

6
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Meikku Palloilu Oy.pdf

2

Meilahden liikuntapuisto_maa-alue_Meikku Palloilu Oy kartta.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 76

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.11.2017 § 83

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566