Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

KinoKivinokka-työryhmän oikaisuvaatimus kaupunkikulttuuriavustuksiin

HEL 2017-005642 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä KinoKivinokka-työryhmän oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuripolitiikan osastopäällikön kaupunkikulttuuripäätöstä, 6. jako (21.5.2017 § 7).

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Esitän KinoKivinokalle lisäavustusta 1 000 euroa, jolloin avustus nousee 2 000 euroon ja on edellisen vuoden tasolla.

Hyvin maltilliseen korotukseen on hyvät  perustelut.  Kulut menevät perus infraan mm. sanitettitilat ja äänentoistojärjestelmä. Tapahtuma tuotetaan ja toteutetaan pitkälti  talkoovoimin. KinoKivinokka on vakiinnuttanut paikkansa neljän vuoden aikana. Vuonna 2016 siellä vieraili yli 4 000 ihmistä.

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin matalankynnyksen kulttuuritapahtuma.

Vaikka alueellista kulttuurityötä on tärkeää ja luonnollista tehdä yhdessä muiden osapuolten kanssa, virkamies ei voi vaatia kahta toimijaa toimimaan yhdessä. Osapuolet KinoKivinokka ja Kivinokkalaiset ry järjestävät tapahtumansa kukin tahoillaan eri ajankohtana, siksi molemmat ovat hakeneet omaa avustusta tapahtumiinsa vaikka tapahtumapaikka onkin sama.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Sami Muttilainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen ja siihen seuraavat perustelut:

Siitä huolimatta, että KinoKivinokka-työryhmä ja Kivinokkalaiset ry toimivat samalla leveysasteella ei heitä voida sulauttaa virkamiestasolla yhteen. Onhan kaupungissa muitakin alueita, jossa tapahtuu kulttuuritapahtumia eri toimijoiden toimesta.

Tapahtuma-aika on eri ja vaikka molempien toimijoiden tarkoitus on elävöittää Stadia he ovat itse halunneet luoda omaa ohjelmaansa irrallaan toisistaan (vaikka alueiden elävöittäminen onkin yhdessä tärkeää kuten vastaehdotuksessa ja virkamiesesityksessä todetaan.)

Perusteluissa sanotaan, että on jo poikkeus, kun pääomaa myönnetään näihin kuvioihin. Kivinokan alue ja varsinkaan ranta ei ole yleisöltä suljettu vaan päinvastoin se avaa sitä entisestään.

KinoKivinokka on lunastanut paikkansa ja vastaehdotukseeni nojaten korotettu avustus olisi ollut linjassa edellisvuoteen.

Ongelmia virkamiestasolla on lienee tuottanut se, että mikä on kunkin osapuolen rahallinen tarve tuottaa elävää kulttuuria..

On ymmärrettävää etteivät karkkirahat alibudjetoidussa avustusmäärärahassa riitä loputtomiin, mutta 1 000 euron ylitys 169, 6 miljoonan kokonaisbudjetissa lienee kohtuullinen.

Edellisen lautakunnan (kulttuuri- ja kirjastolautakunnan) avustusperiaatteita ei loukattu vastaehdotusta tehdessä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

KinoKivinokka, oikaisuvaatimus 5.6.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

KinoKivinokka niminen rekisteröitymätön työryhmä anoi kaupunkikulttuuriavustusta 3.5.2017 päivätyllä hakemuksella 4 000 euroa KinoKivinokka-elokuvatapahtumalle 19.8.2017 Kivinokassa. Hankkeelle myönnettiin kaupunkikulttuuriavustusta 1 000 euroa (kulttuuripolitiikan osastopäällikkö 21.5.2017 § 7, kaupunkikulttuuriavustukset, 6. jako). Hakijat esittävät oikaisuvaatimuksessaan avustussumman nostamista 2 500 euroon. Hakijan mukaan käsittelyssä on tehty virhe. Virhettä ei kuitenkaan avata riittävästi vaan viitataan hakemuksen käsittelyvaiheessa valmistelijalta saatuihin hakijan mielestä tulkinnanvaraisiin ohjeisiin.

Lähtökohtaisesti siirtolapuutarhojen kesätapahtumia ei avusteta, koska ne ovat yleensä yleisöpohjaltaan rajattuja ja yhteisöt hankkivat rahoituksensa omin voimin. Kivinokan tapahtumia on avustettu koska ne ovat olleet luonteeltaan avoimia ja houkutelleet osallistujia myös asuinyhteisön ulkopuolelta. Avustukset ovat ohjautuneet kertaluontoisesti Kivinokkalaiset ry:lle, joka on rakentanut kesän tapahtumarungon. Ulkoilmaelokuvat ovat yleensä olleet osa ohjelmistoa. Kesälle 2017 Kivinokkalaiset ry:lle myönnettiin 2 500 euroa erilaisiin tapahtumiin. Elokuvaesityksille Kivinokkalaiset ry ei hakenut tukea vaan sitä haki myöhemmin edellä mainittu KinoKivinokka -työryhmä.

Kaupunkikulttuuriavustusten keskeinen tavoite on luoda osallisuutta ja paikallista kumppanuutta. KinoKivinokka-työryhmää kehotettiinkin jo hakemuksen valmisteluvaiheessa yhteistyöhön Kivinokkalaiset ry:n kanssa. Avustuspäätökset pohjautuvat aina hakemuksiin ja niihin liittyviin dokumentteihin. Samoin myös oikaisuvaatimuksia arvioidaan alkuperäisten hankekuvausten ja talousarvioiden perusteella.

Molemmille toimijoille myönnetyillä avustuksilla nousi Kivinokan kesätapahtumien kokonaistuki 500 eurolla vuodelle 2017 edellisestä vuodesta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaista virhettä, joka olisi vaikuttanut tehtyyn päätökseen tai muuta syytä, jonka johdosta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulisi muuttaa alkuperäistä päätöstä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

KinoKivinokka, oikaisuvaatimus 5.6.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurikeskus Kulttuuripolitiikka Osastopäällikkö 21.05.2017 § 7

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566