Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

15.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 186

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakatteen alittamista

HEL 2022-005025 T 02 02 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakatteelle myönnettäisiin 1 900 000 euron alitusoikeus. Alitus syntyy koronan aiheuttamista tulonmenetyksistä, siitä että asiakkaat eivät ole vielä palanneet palveluihin yhtä nopeasti kuin on odotettu ja energiakulujen kasvusta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille sekä lauta- ja johtokunnille.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Nettobudjetoitujen yksiköiden sitovan toimintakatteen alittamista koskeva talousarvion muutos on tehtävä kaupunginvaltuustossa.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymän talousarvion puitteissa, on lautakuntien hyväksymien ylitysesitysten oltava viimeistään 25.11.2022 kaupunginkansliassa. Määrärahan ylitysesityksessä on selvitettävä myös ylityksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Toimialan kolmannessa talousarvion toteutumisennusteessa tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Tuloalitus syntyy koronan aiheuttamista tulonmenetyksistä, kun osa toimialan palveluista oli suljettuna alkuvuoden rajoitusten vuoksi ja siitä, että asiakkaat eivät ole vielä palanneet palveluihin yhtä nopeasti kuin on odotettu. Fyysisten ja digitaalisten käyntikertojan ennustetaan alittuvan 1,2 miljoonalla käyntikerralla verrattuna talousarvioon.

Menojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Erityisesti energiakustannusten nousu aiheuttaa toimialalle ennakoitua suuremman menopaineen, mutta toisaalta koronan vuoksi syntyneiden menosäästöjen sekä muiden säästötoimenpiteiden ansiosta menojen ennustetaan kokonaisuudessaan alittavan talousarvion.

Täten sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 1,9 miljoonalla eurolla.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.08.2022 § 118

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.04.2022 § 66

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.04.2022 § 63

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566