Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2022

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

25.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta, joka koskee nuorten kulttuuripassin pilotointia

HEL 2022-006842 T 00 00 03

Lausunto

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alkamista, jolloin asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Ulla Laurio, suunnittelija, kulttuuripalvelut, puhelin: 310 70137

ulla.laurio(a)hel.fi

Merja Hovi, erityissuunnittelija, nuorisopalvelut, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 171

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566