Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2023

HEL 2022-010170 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti toimialan hinnoitteluperiaatteista liitteen mukaisesti ja päätti samalla:

        valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2023 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

        valtuuttaa palvelujen päälliköt lisäämään tai poistamaan vuoden 2023 aikana hinnastosta yksittäisen hinnan.

        valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään toimialan itse järjestämien tapahtumien tapahtumahinnoista ja kiertueiden tms. esiintymisten hinnoista.

        valtuuttaa kaupunginmuseon museokaupan myyntihenkilöstön päättämään museokauppatuotteiden hinnoista.

        valtuuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.

        valtuuttaa palvelujen päälliköt, liikuntapalvelukokonaisuuden kumppanuusyksikön päällikön, Savoy-teatterin johtajan ja kaupunginmuseon museokaupan, kulttuuritalojen johtajat ja Tiivistämön toiminnanjohtajan soveltamaan hinnastossa määrättyä hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen (esimerkiksi kampanjat, tapahtumat) tai dynaamiseen hinnoitteluun, joka lisää palveluiden käyttöastetta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että vuoden 2023 hinnoitteluperiaatteisiin lisätään uutena maksuttomuuteen oikeutettuna ryhmänä liikuntapalveluihin omaishoitajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Liite 1
Otsikko Henkilöasiakkaat, joille kohdennetaan maksujen subventointia:

Poistetaan listalta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Jonne Kivinen:
Vuoden 2023 hinnoitteluperiaatteisiin lisätään uutena maksuttomuuteen oikeutettuna ryhmänä liikuntapalveluihin omaishoitajat.

Kannattaja: Eeva Kärkkäinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jonne Kivisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Nina Suomalainen

Ei-äänet: 12
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Jonne Kivinen, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikautakunta hyväksyi Jonne Kivisen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Jouni Tanninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hinnoitteluperiaatteet 2023, kuvalk 13.9.2022 päätöksen mukaisesti

2

Ltk 22.1.2015 Ulkopuolisille vuokrattavat alueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan hinnoitteluperiaatteista liitteen mukaisesti ja päättää samalla:

        valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2023 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

        valtuuttaa palvelujen päälliköt lisäämään tai poistamaan vuoden 2023 aikana hinnastosta yksittäisen hinnan.

        valtuuttaa palvelujen päälliköt päättämään toimialan itse järjestämien tapahtumien tapahtumahinnoista ja kiertueiden tms. esiintymisten hinnoista.

        valtuuttaa kaupunginmuseon museokaupan myyntihenkilöstön päättämään museokauppatuotteiden hinnoista.

        valtuuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.

        valtuuttaa palvelujen päälliköt, liikuntapalvelukokonaisuuden kumppanuusyksikön päällikön, Savoy-teatterin johtajan ja kaupunginmuseon museokaupan, kulttuuritalojen johtajat ja Tiivistämön toiminnanjohtajan soveltamaan hinnastossa määrättyä hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen (esimerkiksi kampanjat, tapahtumat) tai dynaamiseen hinnoitteluun, joka lisää palveluiden käyttöastetta.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Tässä päätöksessä lautakunta päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta perusteet ja rajat, joiden mukaan toimialan viranhaltijat ja työntekijät päättävät vuoden 2023 hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista.

Kaupunkistrategian mukainen raamin kasvuprosentti on 2,21 %, jonka mukaisesti toimialan tulotavoite on noin 0,8 miljoonaa euroa suurempi verrattuna talousarvioon 2022 (huomioiden, toimialan tulotavoite on 15 %). Tämä 0,8 miljoonan euron lisätulo edellyttää hintojen indeksitarkastusta, joka voi vaihdella tuotteittain, mutta jää alle 5 %.

Vuotta 2022 koskevaan päätökseen verrattuna tässä esityksessä on muutettu kahta kohtaa. Ensinnä toimivallan delegointi palvelujen päälliköille vähäisten hintamuutosten tekemiseen on rajattu pois, sillä muotoilu ei ole ollut selkeä ja soveltaminen päätöksenteossa on ollut haastavaa. Asiaa tarkastellaan toimialan johtoryhmän käynnistämän hinnoitteluprojektin edetessä. Projektissa parannetaan hinnoitteluprosessia sekä tietoperusteisuutta hinnoittelutyössä. Toiseksi hinnoitteluperiaatteissa on muutettu indeksikorotuksia koskevaa kohtaa. Lautakunta on aikaisemminkin (7.9.2022, § 128) edellyttänyt toimialajohtajalta indeksikorotusten tekemistä, mutta muutti päätöstään (14.12.2022, § 204) siten, että antoi toimialajohtajalle myös mahdollisuuden olla tekemättä indeksikorotuksia hintoihin. Muutos liittyi koronapandemiasta elpymiseen siten, että jättämällä indeksikorotukset tekemättä, oletettiin asiakkaiden palaavan herkemmin toimialan palveluihin. Tässä esityksessä indeksikorotusten tekeminen on palautettu siten, että toimialajohtajan tulee tehdä indeksikorotukset, jotta toimialan tulonkantoprosentti voidaan turvata 15 %:n tasolle.

Vuoden 2022 hinnoitteluperiaatteisiin ei esitetä muutoksia vuodelle 2023.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Jouni Tanninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hinnoitteluperiaatteet 2023 syyskuu22

2

Ltk 22.1.2015 Ulkopuolisille vuokrattavat alueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 128

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566