Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 148

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien yleisö-wc:tä Katajanokan jalkapallokentän lähelle

HEL 2022-001513 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää yleisö-wc:n sijoittamista Katajanokan jalkapallokentän läheisyyteen hyvänä ajatuksena. Katajanokan Laivastopuiston kentän toiminnasta ja mahdollisesta edelleen kehittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala, josta saatujen tietojen mukaan voimassa olevassa investointiohjelmassa ei ole varausta city-wc:n rakentamiseksi Katajanokan jalkapallokentän lähelle. Kaupunkiympäristön toimialan käymäläverkostoon varatut rahat mahdollistavat vuosittain 1-2 kohteen perusparannuksen tai rakentamisen. Verkoston kehittämiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja odotuksia on huomattavasti enemmän.

Vuoden 2020 kesällä valmistunut Katajanokan Laivastopuiston kentän ja ympäröivien kasvillisuusalueiden peruskorjaus on puistokentän perusparantamisesta, joka innostanut seuroja ja asukkaita liikkumaan. Peruskorjauksessa epätasainen ja usein märkä ja pehmeä nurmikenttä muutettiin hiekkatekonurmipintaiseksi. Kentän tasaus ja kuivatus suunniteltiin uudelleen niin, että vesi ei jää seisomaan kentän pintaan ja ympäristöön. Kentän käytettävyyttä lisättiin ja turvallisuutta parannettiin valaistuksen asentamisella, paremmilla aidoilla, turvallisuusnormit täyttävillä jalkapallomaaleilla, uusilla runkolukittavilla pyörätelineillä ja kentän reunalle asennetuilla roska-astioilla.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, yleisö-wc Katajanokan jalkapallokentän lähelle, Muurinen Seija

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Seija Muurisen talousarvioaloitteesta koskien yleisö-wc:n rakentamista Katajanokan jalkapallokentän lähelle. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, yleisö-wc Katajanokan jalkapallokentän lähelle, Muurinen Seija

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 132

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566