Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojääradan rakentamista Vuosaareen vuonna 2023

HEL 2022-000706 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vuosaaren tekojääradan suunnittelutyö on vasta alkanut, joten rakentamisen aloittaminen vuonna 2023 ei ole aikataulullisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Tekojääkentän rakentamiseen Vuosaaren on varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 2025 noin 1,5 miljoonaa tarvittavien uusien huolto- ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa. Viime vuosina tekojääverkosto on täydentynyt Jätkä- ja Lauttasaareen radoilla, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston tekojääradalla.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tarkastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestöpohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmasta. Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston radan jälkeen seuraavaa tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen.

Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000–4 000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla sekä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään. Lisäksi on syytä huomioida, että kuluneen 18 kuukauden aikana rakentamisajat ja -kustannukset ovat nousseet merkittävästi, joten tarkan kustannusarvion antaminen on haasteellista. 

Investointikustannusten ohella Vuosaaren tekojääradan rakentaminen lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuosittaisia käyttökustannuksia energian, työntekijöiden sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta noin 100 000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 20─30 vuoden ajan. Tarkkaa arviota on haastava antaa, sillä käyttökustannukset varsinkin energiakustannusten osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi viimeisen 18 kuukauden aikana.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä.

Tämä lausunto noudattelee samaa linjaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan (8.9.2020, § 131) valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen tekojääradan rakentamiseksi Vuosaareen vuonna 2021 antamaa lausuntoa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Tekojäärata Vuosaareen 2022, Jalovaara Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä on pöydällepanon aikana muokannut lausuntoehdotusta.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 14.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Vuosaareen vuonna 2023. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite, Tekojäärata Vuosaareen 2022, Jalovaara Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 138

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566