Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Harjun nuorisotalon perusparantamista

HEL 2022-003337 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioesityksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2023–2032 ollaan osoittamassa Harjun nuorisotalon suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Rakentaminen on aikataulutettu esityksessä 1/2031 – 12/2031, josta muodostuu hankkeen viitteellinen aikataulu, jossa hankesuunnittelulle on varattu vuosi 2029 ja tarkempaa suunnittelua ja rakentamisen valmistelua tehdään vuonna 2030.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemys on, että hankkeen aikaistaminen ehdotetusta aikataulusta viidellä vuodella pitäisi olla realistista, jolloin hankesuunnittelua tehtäisiin vuonna 2024 ja tarkempaa suunnittelua ja rakentamisen valmistelua vuonna 2025 ja varsinainen rakentaminen vuonna 2026.

Harjun nuorisotalon tulevan toiminnan käyttösuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden käynnistämänä. Käyttösuunnitelmasta voidaan siirtyä perusparannuksen tilahankkeen tarveselvityksen laatimiseen joustavasti, jolloin aikataulun aikaistaminen on realistista. Tulevaa tarvetta arvioidaan käyttösuunnitelmasta nuorisotilaa laajemmasta näkökulmasta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Vastaehdotus:
Korvataan kappale 3 ja 4 seuraavilla:

Harjun nuorisotalon tulevan toiminnan käyttösuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden käynnistämänä. Tulevaa tarvetta arvioidaan käyttösuunnitelmasta nuorisotilaa laajemmasta näkökulmasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan hankkeen aikaistaminen ehdotetusta aikataulusta esimerkiksi viidellä vuodella voi olla realistista, jos käyttösuunnitelmasta nousee esiin tarve aikaistamiselle, jolloin hankesuunnittelua tehtäisiin vuonna 2024 ja tarkempaa suunnittelua ja rakentamisen valmistelua vuonna 2025 ja varsinainen rakentaminen vuonna 2026.

Mikäli käyttösuunnitelmasta ei nouse esiin käyttötarvetta, tai Harjun peruskorjausta ei saada mahdutettua kaupungin talonrakentamisen investointiohjelmaan lähivuosille, niin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo myös, että Harjun nuorisotalosta voidaan luopua ja suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voisi saada uuden omistajan avulla uuden sisällön, joka täydentää parhaalla tavalla alueen palvelutarjontaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rakennuksen korjaaminen viivästyy tai, että rakennus jää lopulta vajaakäytölle.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Harjun nuorisotalon peruskorjaus, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta Harjun nuorisotalon perusparantamisesta. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Harjun nuorisotalon peruskorjaus, Muttilainen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 130

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566