Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloitteesta käymälän, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta Tuorinniemen uimarannalle

HEL 2022-003324 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä Tuorinniemen uimarannalle esitettyjä investointihankkeita mahdollisena nykyisillä taloudellisilla edellytyksillä. Uimarannan palvelutason parantamiseen ei ole varauduttu vuoden 2023 liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa.

Tuorinniemen uimarannan palvelut eivät tällä hetkellä täysin vastaa suosituimpien uimarantojen palveluiden tasoa. Uimarannalla on kevytrakenteiset kopit vaatteiden vaihtoon, suihku sekä päivittäin huollettu kuivakäymälä noin 50 metrin päässä, mutta ei esimerkiksi pukeutumispenkkiä, pesutiloja tai esteetöntä WC-tilaa. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä kuivakäymälän sulkemisen jälkeen. Uimarannan välittömässä läheisyydessä on jäätelökioski. Aloitteessa mainittu, punakeltainen uimavalvojien metallikontti on toukokuussa 2022 korvattu vanhoin valokuvin maisemoidulla uimavalvojien tukikohdalla.

Lautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ryhtyä toimiin hoitopöydällä varustetun cityvessan rakentamiseksi ranta-alueelle. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Vaikka Tuorinniemen uimarannan palveluita voisi olla perusteltua kohentaa korkean käyttöasteen ja esteettömyyden näkökulmasta, on rahoituksen ratkaiseminen haastavaa nykytilanteessa, jossa myös suuria perusparannushankkeita joudutaan lykkäämään rahoituksen puuttuessa.

Käsittely

Esittelijä muutti kappaleen 4 ensimmäisen virkkeen seuraavasti:

"Lautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ryhtyä toimiin hoitopöydällä varustetun cityvessan rakentamiseksi ranta-alueelle."

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Nina Miettinen: Lisätään kappaleen 3 toisen lauseen loppuun:  "mutta ei esimerkiksi pukeutumispenkkiä, pesutiloja tai esteetöntä WC-tilaa."

Kannattaja: Lukas Korpelainen

Vastaehdotus 2:
Nina Miettinen: Lisätään kappaleen 4 ensimmäisen virkkeen perään:

"Samoin pukukoppien vaihtaminen siistimpiin olisi lautakunnan näkemyksen mukaan tarpeen."

Kannattaja: Lukas Korpelainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nina Miettisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 8
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Jonne Kivinen, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 1
Joel Harkimo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Nina Miettisen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8 (1 tyhjä).

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nina Miettisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Jonne Kivinen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 4
Mahad Ahmed, Lukas Korpelainen, Nina Miettinen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Paavo Arhinmäki, Joel Harkimo, Veronika Honkasalo

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Nina Miettisen vastaehdotuksen 2 äänin 6 - 4 (3 tyhjää).

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle, Rantanen Tuomas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä Tuorinniemen uimarannalle esitettyjä investointihankkeita mahdollisena nykyisillä taloudellisilla edellytyksillä. Uimarannan palvelutason parantamiseen ei ole varauduttu vuoden 2023 liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa

Tuorinniemen uimarannan palvelut eivät tällä hetkellä täysin vastaa suosituimpien uimarantojen palveluiden tasoa. Uimarannalla on kevytrakenteiset kopit vaatteiden vaihtoon, suihku sekä päivittäin huollettu kuivakäymälä noin 50 metrin päässä. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä kuivakäymälän sulkemisen jälkeen. Uimarannan välittömässä läheisyydessä on jäätelökioski. Aloitteessa mainittu, punakeltainen uimavalvojien metallikontti on toukokuussa 2022 korvattu vanhoin valokuvin maisemoidulla uimavalvojien tukikohdalla.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa tarkastella mahdollisuutta hoitopöydällä varustetun cityvessan rakentamista ranta-alueelle. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Vaikka Tuorinniemen uimarannan palveluita voisi olla perusteltua kohentaa korkean käyttöasteen ja esteettömyyden näkökulmasta, on rahoituksen ratkaiseminen haastavaa nykytilanteessa, jossa myös suuria perusparannushankkeita joudutaan lykkäämään rahoituksen puuttuessa.

Esittelijän perustelut

Esittelijä on pöydällepanon aikana muokannut lausuntoehdotusta.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta  lausuntoa 3.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien käymälän, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta Tuorinniemen uimarannalle. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle, Rantanen Tuomas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 136

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566