Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta ulkokuntosalien suunnitelmasta, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

HEL 2022-003297 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannattavana Lauttasaaren ulkokuntosalin laiteuudistusta osana osallistuvan budjetoinnin hanketta. Laiteuudistukseen on varattu osallistuvassa budjetoinnissa 70 000 euron määräraha ja laitteet on tarkoitus asentaa Lauttasaaren suosituimman uimarannan yhteyteen Kasinorannalle vuoden 2023 aikana.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki valmistelee parhaillaan lähiliikuntapaikkaohjelmaa, jonka tavoitteena on Helsingin kaupungin lähiliikunnan palvelutason linjaaminen ja ohjelmointi. Tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti helsinkiläisiä palveleva, riittävä ja monipuolinen lähiliikuntaverkosto sisältäen ulkokuntosalit. Työn aikana on täsmennetty ja yhtenäistetty lähiliikunnan määritelmiä ja luotu kokonaiskuva lähiliikuntapaikkojen nykytilasta niiden määrän, laadun ja saavutettavuuden suhteen. Ohjelma tuodaan tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2022 aikana.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia, Ulkokuntosalien suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus on toiminut edelläkävijänä ulkokuntosalilaitteiden kehittämisessä. Aloitteessa mainitut Espoon Otaniemessä käytössä olevat David-merkkiset laitteet on alun perin kehitetty Helsingin kaupungin käynnistämässä, yritysyhteistyössä toteutetussa hankkeessa. Ensimmäiset 370 uudentyyppistä laitetta Helsinkiin hankittiin vuonna 2010. Tämän jälkeen vuosittain hankitaan noin 100 uutta laitetta, joilla vähitellen korvataan vanhoja laitteita ulkokuntoilupaikoissa. Useita David-merkkisiä laitteita sisältäviä kokonaisuuksia eli niin kutsuttuja ulkokuntosaleja on 24 kappaletta eri puolilla Helsinkiä. Lähiliikuntapaikkojen suosio kasvoi merkittävästi koronapandemian aikana. Lähiliikunta- ja luontopalvelujen kehittäminen ja ylläpito ovat kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 6.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien ulkokuntosalien suunnitelmaa, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia, Ulkokuntosalien suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 137

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566