Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 150

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Kalasataman kirjaston suunnittelua

HEL 2022-003334 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että asukasmäärältään nopeasti kasvavan Kalasataman kirjaston tarve on tunnistettu. Tiedossa oleva vuoden 2023 talousarvion raami ei kuitenkaan mahdollista kirjaston toteuttamista vuonna 2023. Tästä syystä hanke siirretään vuodelle 2024. Kirjaston suunnittelu jatkuu, hankkeen tarvekuvaus on valmistelussa ja tarkempi palvelukonseptin suunnittelu käynnistyy syksyllä 2022 osallistavalla prosessilla alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on saada uudelle kirjastolle talousarviovaraus vuonna 2024. Kertaluonteisten suunnittelu- ja varustamiskustannusten lisäksi tulee varautua myös 4–5 työntekijän henkilöstökuluihin sekä jatkuviin tilakustannuksiin, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Kalasataman ja viereisten asuinalueiden asukasmäärän ennakoidaan kasvavan 17 000:lla vuoteen 2035 mennessä. Lasten ja nuorten osuus tulee olemaan noin viidesosa alueen väestöstä. Myös senioreiden määrä kasvaa. Lähimmät kirjastot Vallilassa ja Kalliossa ovat hankalien liikenneyhteyksien päässä. Tällä hetkellä kirjastoauto pysähtyy Kalasatamassa kaksi kertaa viikossa, ja Kalasatama on kaupungin vilkkain kirjastoauton pysäkki. Toteutuessaan Kalasataman kirjasto takaa turvallisen ja helposti saavutettavan kirjastokokemuksen niin alueella asuville lapsiperheille, yksin asioiville koululaisille kuin päiväkoti- ja kouluryhmillekin. Myös alueen seniorit ja erityisryhmät hyötyvät kirjaston esteettömästä lähipalvelusta. Kalasataman hyvien metro- ja bussiyhteyksien ulottuville sijoittuva kirjasto palvelee myös laajempaa käyttäjäkuntaa, johon voidaan laskea esimerkiksi kauppakeskuksen ja terveysaseman
asiakkaat sekä alueelle sijoittuvien yritysten työntekijät.

Esittelijä

kirjastopalvelujen johtaja

Katri Vänttinen

Lisätiedot

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalasataman kirjaston suunnittelu, Holopainen Mari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä on pöydällepanon aikana muokannut lausuntoehdotusta.

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.9.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ja viiden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Kalasataman kirjaston suunnittelua. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös  kaupunkiympäristölautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

kirjastopalvelujen johtaja

Katri Vänttinen

Lisätiedot

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalasataman kirjaston suunnittelu, Holopainen Mari

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 133

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566