Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

9.9.2022, 46 §
Keskustakirjasto Oodin toimitilapalvelujen hankinta v. 2023 - 2024 (optiokausi 2025 - 2026)

9.9.2022, 47 §
Luottokortin hankinta eräille läntisen nuorisotyön työntekijöille

Hallintojohtaja

6.9.2022, 13 §
Tutkimuslupa, Youth In Urban Space Developments pre and post
Corona, how municipalities and youth work could deal with them -
hanketta varten

Kirjastopalvelukokonaisuus

Keskustakirjaston johtaja

8.9.2022, 4 §
Keskustakirjasto Oodin poikkeusaukioloaika 11.11.2022

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

6.9.2022, 9 §
Tilojen vuokraaminen Tilajako Oy:lle Vuosaarentie 7

Taidemuseon johtaja

8.9.2022, 44 §
Taideteoslaina taidemuseolta Tampereen taidemuseolle, Valoa ja virtaa - Dimensio 50 vuotta, 8.10.2022 - 8.1.2023

8.9.2022, 45 §
Taideteoslaina taidemuseolta Nykytaiteen museo Kiasmalle, Markus Copper, 11.11.2022 - 26.2.2023

8.9.2022, 46 §
Taideteoslaina taidemuseolta Oulun taidemuseolle, Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880 - 2022, 8.10.2022 - 15.1.2023

8.9.2022, 46 §
Taideteoslaina taidemuseolta Järvenpään taidemuseolle, Riihitien ateljeerivitalo - moderni taiteilijayhteisö, 15.10.2022 - 26.2.2023

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

5.9.2022, 44 §
Maa-alueen vuokraus Käpylän liikuntapuiston yhteydestä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen työmaatukikohdaksi

Ulkoilupalvelupäällikkö

9.9.2022, 48 §
Aluspaikan vuokraaminen Pohjoisrannan kotisatamasta FRS Finland Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

9.9.2022, 10 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla läntisen nuorisotyöalueen työntekijöille hankintojen tekemisessä

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566