Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksien ja tiedottamisen monipuolistamiseksi

HEL 2022-005441 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää toivomuspontta kannatettavana. Helsingissä on tunnistettu haasteeksi tiedonkulku kaupungin työntekijöiden ja nuorten välillä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tiedottamisen selkeyttämiseksi, mutta kaupungissa on tunnistettu yhteistyön tiivistäminen kaikkien toimialojen ja kaupunginkanslian yhteiseksi tehtäväksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat tuottaneet yhdessä nuorille ja oppilaitoksille suunnatun infoposterin kaupungin helsinkiläisnuorille tarjoamista vaikuttamiskanavista. Posteri tarjoaa myös nuorten kanssa työskenteleville (esimerkiksi opettajat ja nuorisotyöntekijät) selkeän koosteen siitä, mitä vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorilla kaupungissa on. Posteria on jaettu kattavasti vuodesta 2020 alkaen oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä, koulujen ja oppilaitosten ohjaaville opettajille, Helsinki oppii -sivuilla ja muissa kaupungin materiaaleissa. Juliste on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kaupungissa on koottu myös Nuorten Helsinki -sivustolle, https://nuorten.hel.fi/osallistu-ja-vaikuta/miten-voit-vaikuttaa/. 

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän strategiakauden 2017–2021 arvioinnissa sekä Lapsiystävällinen kunta-ohjelman nykytilan kartoituksessa 2021 tunnistettiin, että kaupungista puuttuu systemaattiset ja yhteiset kanavat tavoittaa ja viestiä nuorille. Kaupungin tavat viestiä nuorille eivät vastaa nuorten todellisuutta, minkä takia lukuisat viestit tavoittavat vain pienen osan kaupungin nuorista. Lisäksi toimialoilla on hyvin erilaiset käytänteet nuorille viestimiseen.

Kaupunkistrategiassa (2021–2025) linjataan, että Helsinki edistää viestinnän ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien monikanavaisuutta, monimuotoisuutta ja monikielisyyttä huomioiden myös asuinalueiden väliset erot. 

Helsinkiin elokuussa 2022 perustetun Lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmän (7.2.2022) tehtävänä on edistää kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten vaikuttamistoiminnan yhteensovittamista ja kehittämistä. Ohjausryhmän tehtävänä on laatia konkreettiset toimenpiteet, jotka hyväksytetään kaupunkitasoisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausrakenteissa sekä kaupungin osallisuusmallin ohjausrakenteissa ja toimielimissä. Ohjausryhmän työ käynnistyy elokuussa 2022 ja sen myötä toimialat alkavat yhteistyössä miettiä nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistamista Helsingissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että tiedonkulku eri toimialojen välillä on jouhevaa ja nuoret tavoittavaa. Vaikka erilaisia kanavia on onnistuttu kehittämään, on kaupunkitasoisena tavoitteena vahvistaa tiedonkulkua niin nuorten kuin kaupunkiorganisaation keskuudessakin. Kaupungin tulee määrätietoisesti etsiä kanavia, jotka parhaiten tavoittavat lapset, nuoret ja henkilökunnan sekä varmistaa, että kaupungissa on jaettu ymmärrys siitä, miten lapset, nuoret ja opettajat tavoittaa parhaiten. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toivomusponnessa esiin nostetut asiat on kaupungilla tapahtuvassa kehittämistoiminnassa tunnistettu ja niihin tullaan tarttumaan Lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmän työskentelyssä syksyllä 2022.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 30.9.2022 mennessä valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksien ja tiedottamisen monipuolistamiseksi. Käsitellessään nuorten aloitteita ajalta 1.7.—31.12.2021 (13.4.2022) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla Johanna Nuortevan ehdottaman toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä kehitetään tapoja parantaa tiedonkulkua nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista. Selvitetään myös mahdollisia keinoja, miten perusopetuksen ja toisen asteen opettajat ja nuoret saisivat säännöllisesti tiedon ajankohtaisista nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista.” Toivomusponsi on liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 310 89091

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566