Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2022

1 (8)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

13.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2023

HEL 2022-008885 T 02 05 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksia vuoden 2023 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti:

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)

Kulttuurin laitosavustukset

TA 2022

Haettu 2023

TAE 2023

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

0

0

6 879 000

-toiminta-avustus

0

0

5 914 000

-vuokra-avustus

0

0

20 000

-biennaaliavustus

0

0

500 000

-kompensointiavustus

0

0

445 000

Helsingin teatterisäätiö sr

13 621 000

14 919 000

13 438 000

- laina-avustus

5 110 000

 

4 875 000

- toiminta-avustus

5 618 000

 

  5 618 000

- vuokra-avustus

2 893 000

 

2 945 000

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

4 580 000

5 000 000

4 580 000

Suomen Kansallisooppera ja -baletti -säätiö sr

3 694 000

3 694 000

3 694 000

Suomen Urheilumuseosäätiö sr

89 000

99 000

89 000

UMO säätiö sr

816 000

929 064

916 000

Yhteensä

22 800 000

24 641 064

29 596 000

 

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset

TA 2022

Haettu 2023

TAE 2023

Helsinki Stadion Oy, josta

338 000

225 000

225 000

- toiminta-avustus

298 000

185 000

185 000

- vuokra-avustus

40 000

40 000

40 000

Jääkenttäsäätiö sr, josta

1 328 000

1 332 000

1 332 000

- korot ja lyhennykset

1 094 000

1 090 000

1 090 000

- vuokra-avustus

234 000

242 000

242 000

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

605 000

1 341 000

669 000

Stadion-säätiö sr, josta

6 234 904

8 303 408

7 018 504

- korot ja lyhennykset

5 650 000

6 433 600

6 433 600

- toiminta-avustus

0

700 000

0

- vuokra-avustus

584 904

1 169 808

584 904

Urhea-säätiö sr

250 000

270 000

250 000

Urheiluhallit Oy

4 000 000

5 210 000

4 023 000

Vuosaaren Urheilutalo Oy

2 340 000

3 025 000

2 342 000

Muut laitosavustukset

249 000

589 795

249 000

Kaikki yhteensä

15 355 904

20 296 203

16 108 504

 

Energianhinnan nousu näkyy selvästi laitosavustusta saavien kustannustasossa ensi vuonna. Laitosavustusten tasoa tulisi nostaa vastaamaan nousseita energian hintoja. Alustavan arvioiden mukaan energian hinnan nousun vaikutus on ensi vuonna Olympiastadionilla 2 miljoonaa euroa, Jääkenttäsäätiöllä 770 000 euroa, Urheiluhallit Oy:lla 200 000 euroa, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lla 170 000 euroa, Vuosaareen Urheilutalo Oy:lla 150 000 euroa, Kaupunginteatterille 175 000 euroa ja Korkeasaarelle 80 000 euroa.

Lisäksi lautakunta huomauttaa, että laitosavustuksiin ei ole tehty tasokorotuksia. Yleinen inflaatio ja sovitut palkankorotukset tarkoittavat, että laitosten kustannukset ovat nousseet merkittävästi energiahinnan nousun lisäksi. Myös tämä tulisi huomioida laitosavustusten tasossa.

Käsittely

Esteelliset: Nina Miettinen, Tarja Loikkanen, Katri Vänttinen, Nina Suomalainen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään esityksen loppuun:

”Energianhinnan nousu näkyy selvästi laitosavustusta saavien kustannustasossa ensi vuonna. Laitosavustusten tasoa tulisi nostaa vastaamaan nousseita energian hintoja. Alustavan arvioiden mukaan energian hinnan nousun vaikutus on ensi vuonna Olympiastadionilla 2 miljoonaa euroa, Jääkenttäsäätiöllä 770 000 euroa, Urheiluhallit Oy:lla 200 000 euroa, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lla 170 000 euroa, Vuosaareen Urheilutalo Oy:lla 150 000 euroa, Kaupunginteatterille 175 000 euroa ja Korkeasaarelle 80 000 euroa.

Lisäksi lautakunta huomauttaa, että laitosavustuksiin ei ole tehty tasokorotuksia. Yleinen inflaatio ja sovitut palkankorotukset tarkoittavat, että laitosten kustannukset ovat nousseet merkittävästi energiahinnan nousun lisäksi. Myös tämä tulisi huomioida laitosavustusten tasossa.”

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksia vuoden 2023 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti:

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)

Kulttuurin laitosavustukset

TA 2022

Haettu 2023

TAE 2023

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

0

0

6 879 000

-toiminta-avustus

0

0

5 914 000

-vuokra-avustus

0

0

20 000

-biennaaliavustus

0

0

500 000

-kompensointiavustus

0

0

445 000

Helsingin teatterisäätiö sr

13 621 000

14 919 000

13 438 000

- laina-avustus

5 110 000

 

4 875 000

- toiminta-avustus

5 618 000

 

  5 618 000

- vuokra-avustus

2 893 000

 

2 945 000

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

4 580 000

5 000 000

4 580 000

Suomen Kansallisooppera ja -baletti -säätiö sr

3 694 000

3 694 000

3 694 000

Suomen Urheilumuseosäätiö sr

89 000

99 000

89 000

UMO säätiö sr

816 000

929 064

916 000

Yhteensä

22 800 000

24 641 064

29 596 000

 

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset

TA 2022

Haettu 2023

TAE 2023

Helsinki Stadion Oy, josta

338 000

225 000

225 000

- toiminta-avustus

298 000

185 000

185 000

- vuokra-avustus

40 000

40 000

40 000

Jääkenttäsäätiö sr, josta

1 328 000

1 332 000

1 332 000

- korot ja lyhennykset

1 094 000

1 090 000

1 090 000

- vuokra-avustus

234 000

242 000

242 000

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

605 000

1 341 000

669 000

Stadion-säätiö sr, josta

6 234 904

8 303 408

7 018 504

- korot ja lyhennykset

5 650 000

6 433 600

6 433 600

- toiminta-avustus

0

700 000

0

- vuokra-avustus

584 904

1 169 808

584 904

Urhea-säätiö sr

250 000

270 000

250 000

Urheiluhallit Oy

4 000 000

5 210 000

4 023 000

Vuosaaren Urheilutalo Oy

2 340 000

3 025 000

2 342 000

Muut laitosavustukset

249 000

589 795

249 000

Kaikki yhteensä

15 355 904

20 296 203

16 108 504

 

Esittelijän perustelut

Vuoden 2023 kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten haku päättyi perjantaina 22.4.2022.

Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mukaisesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien toimittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.12.2021, § 202 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia. Avustukset edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksin edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta ja tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajantoimintaa. Parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, sekä niillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää toimintaa.

Vuoden 2023 toiminnan suunnitteluun vaikuttaa edelleen epävarmuustekijöitä kuten koronasta palautuminen sekä energian hinnan voimakas nousu. Näistä tekijöistä mahdollisesti aiheutuvan taloudellisen aseman heikkeneminen ja mahdollinen lisärahoituksen tarve tulisi arvioida erikseen tarveperusteisesti. Tällaisen arvioinnin yhteydessä tärkeänä lähtökohtana on aiheutumisperiaatteen tarkastelu. Tällaisen toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tarpeen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä.

Esitys tehty yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto antoi 30.8.2022, § 24 laitosavustuksia koskevan esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2023 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan talousarvioon. Kulttuuri- ja kirjastojaosto esitti huolensa lautakunnalle, että ensi vuodelle esitetyt laitosavustukset ovat pääasiassa saman suuruiset kuin tänä vuonna, eivätkä ota huomioon hintojen ja palkkojen nousua eikä inflaatiota.

Liikuntajaosto antoi 30.8.2022, § 16 laitosavustuksia koskevan esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2023 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan talousarvioon. Liikuntajaosto esitti yksimielisesti huolen energian hinnan vaikutuksesta toimintamäärärahojen riittävyyteen.

Kulttuurin laitosavustukset

Laitosavustuksiin esitetään 6 796 000 euron lisäystä. Keskeisin syy määrärahan esitettyyn kasvuun on Helsingin taidemuseo HAM:n säätiöittäminen.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

Helsingin taidemuseo HAM:n säätiöittäminen: taidemuseo HAM esitetään sisällytettäväksi ehdotetulla tavalla uutena toimijana kulttuurin laitosavustusten piiriin edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asian.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 21.6.2022, § 114 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi Helsingin taidemuseon säätiöittämisen vuodesta 2023. Lautakunta katsoi päätöksessään, että säätiöittäminen on mahdollista vain, jos tähän tarvittava lisärahoitus osoitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nykyisen talousarvion ulkopuolelta. Nyt esiteltävä esitys taidemuseon laitosavustukseksi on euromääräisesti sama kuin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 21.6.2022 tekemässä päätöksessä.

Helsingin taidemuseosäätiö sr:n toiminta-avustus on tässä esityksessä 5 914 000 euroa ja vuokra-avustus 20 000 euroa. Kertaluonteisia eriä ovat biennaaliavustus 500 000 euroa sekä kompensointiavustus 445 000 euroa. Helsinki Biennaalin rahoituksen kaupungin rahoitusosuus tulee vuodesta 2024 alkaen sisältymään kaupungin säätiölle osoittamaan laitosavustukseen. Kompensointiavustus on puolestaan omaisuuden luovutuksen yhteydessä annettava ylimääräinen rahamääräinen erä, jonka myötä siirrettävän omaisuuden määrä vastaa siirrettävien velkojen määrää. Näin ollen luovuttajalle tai vastaanottajalle ei muodostu luovutuksen yhteydessä voittoa tai tappiota. Tämän lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista on tarkoituksena osoittaa säätiön pääomittamiseen erillinen 2 000 000 euron avustus, jota ei ole kirjattu tähän päätösesitykseen.

Asian valmistelu jatkuu ja nyt esitetyt euromäärät voivat muuttua ja täsmentyä vielä valmisteluprosessin aikana. Täsmentyviin euromääriin vaikuttaa ainakin säätiön arvonlisäverokohtelua koskevan ennakkoratkaisun lainvoimaisuus.

Helsingin teatterisäätiölle sr

Helsingin teatterisäätiölle sr:lle esitettävä tuki ei vähene, vaikka säätiön kokonaisavustus on 183 000 euroa pienempi kuin vuonna 2022. Teatterin lainanhoitokustannukset vähenevät 235 000 eurolla, lisäksi vuokrakustannuksiin esitetään 52 000 euron korotusta.

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle osoitettu rahoitusosuus perustuu pääkaupunkiseudun kaupunkien tekemään rahoitussopimukseen kaupunkien osallistumisesta oopperan käyttökustannuksiin vuodesta 2014 lukien. Tämän lisäksi kaupungeilla on yhteistyötä koskeva puitesopimus ja vuosittain vahvistettava yhteistyösopimus. Kukin rahoitukseen osallistuva kaupunki tekee oopperan kanssa oman erillisen sopimuksensa.

Käyttökustannuksia koskevan rahoitussopimuksen mukaan kaupungit maksavat avustuksen Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle vuoden 2012 avustuksen suuruisena alennettuna yhdellä (1) prosenttiyksiköllä. Kukin kaupunki vastaa omasta avustusosuudestaan, joka on Helsingin kaupungille 68,9 %, Espoon kaupungille 21,2 %, Vantaan kaupungille 8,8 % ja Kauniaisten kaupungille 1,1 %. Sopimus jatkuu nyt uuden viisivuotiskauden 1.1.2023–31.12.2027 alkaen koska sopijapuolet eivät ole muuta ilmaisseet 31.12.2022.

Puitesopimus määrittelee yhteistyön alueiksi muun muassa taidekasvatushankkeet, pienimuotoiset oopperaproduktiot ja konsertit sekä tilojen käyttöön ja viestintään liittyvää yhteistyötä. Nämä yhteistyön muodot määritellään tarkemmin vuosittain vahvistettavassa toimintasuunnitelmassa.

UMO säätiö sr

UMO-säätiölle esitetään 100 000 eron korotusta toiminnan vakauttamiseen. Korotusesitys on kirjattu toimialan raamipaineita koskevaa esitykseen.

Liikunnan laitosavustukset

Ehdotus noudattaa vuoden 2022 tasoa lukuun ottamatta seuraavia kaupungin tytäryhteisöjen avustuksia:

Jääkenttäsäätiö sr:n osalta vuokra-avustusta esitetään korotettavan 8 000 euroa. Vuokra-avustus liittyy laitokselta perittävään maanvuokraan.

Stadion-säätiö sr:n (+ 783 600 euroa), Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n (+64 000 euroa), Urheiluhallit Oy:n (+23 000 euroa) ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n (+2 000 euroa) osalta korotusesitykset liittyvät lainojen lyhennysten ja korkojen ennakoituun kasvuun.

Lisäksi Stadion-säätiön vuokra-avustukseen liittyen päätösehdotuksessa on huomioitu, että kaupunki perii laitokselta vuokrasta (97 484 euroa kuukaudessa eli 1 169 808 euroa vuodessa) 50 % niin kauan kuin vuokrakohdetta käytetään pääasiassa liikunta- ja kulttuuritoimintaan.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 126

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 30.08.2022 § 24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 30.08.2022 § 16

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566