Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

06.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2023–2032

HEL 2022-010265 T 02 02 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Lukas Korpelaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

TAE23 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet -ohjelmaan osoitettu raami ei ole riittävä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämä pysyvä tasokorotus liikuntapaikkarakentamiseen, 14 miljoonaa euroa vuosittain, ei ole toteutumassa seuraavan kymmenen vuoden aikana yhtenäkään vuotena. Tämän lisäksi maarakennusalan kustannukset ovat nousseet kokonaisuutena vuodessa lähes 20 prosenttia ja esimerkiksi päällysteiden osalta jopa 35 prosenttia.

Ohjelman ulkopuolelle jää runsaasti perusparannustarpeita eri puolilla kaupunkia ja muutamia keskeisiä uudis- ja laajennushankkeita. Välttämättömiä perusparannuksia pystytään toteuttamaan vain osittain. Raamin riittämättömyys vaikuttaa myös ohjelmassa olevien hankkeiden toteutusaikataulujen myöhästymiseen asukkaiden ja palvelutuotannon kannalta. Keskeisiä ongelmia on Herttoniemen liikuntapuiston perusparantamisen vaiheistamisen venyminen siten että liikuntapuisto on käytännössä seitsemän vuotta osittain työmaa-alueita. Vuosaarenlahden venesataman laajennus ei ehdi valmistumaan riittävän ajoissa, jotta se voisi toimia Puotilanrannan venesatamien väistö- ja korvaavana satamana. Haagan liikuntapuiston aikaistaminen olisi myös tarpeen Steniuksenkentän alueelle suunnitellun täydennysrakentamisen johdosta.

Ohjelmasta puuttuvista lähivuosien hankkeista keskeisin on Oulunkylän tekojääradan peruskorjaus, joka on toteutettava samanaikaisesti huoltorakennuksen perusparantamisen aiheuttaman palvelukatkon aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan keskeinen huoli on, että veneiden talvisäilytys alueiden rakentamiseen ei ohjelmassa ole riittävästi hankkeita Tolkkisen veneiden talvisäilytysalueen lisäksi. Hankkeiden puuttuminen liittyy rahoituksen lisäksi vielä konkreettisemmin soveltuvien kaavoitettujen alueiden puutteeseen. Tilanteen parantaminen vaatisi kaupungilta kokonaisvaltaisempaa ratkaisua asialle.

Kymmenen vuoden ohjelmaan on noussut uutena hankkeena kaupungin osuus Ruukinlahdenpuiston länsiosaan kaavoitetun kentän pohjarakentamisesta. Tähän saakka liikuntapalvelut ovat toteuttaneet linjausta, jossa seuroille tarjotaan olemassa olevat olosuhteet oman hankkeensa toteuttamiseksi eikä vastaavia investointeja olla rahoitettu liikuntapaikkarakentamisen ohjelmasta. Vastaavanlaisia odotuksia kaupungin rahoittamasta osuudesta on odotettavissa jatkossakin, jos hankkeen toteuttamiseen osallistutaan.

Uusina hankkeina mukana on myös Vuosaarenlahden venesataman laajennus ja pieni, mutta merkityksellinen venesatamien laiturien sähköjen perusparannus, jota on jatkossa tarkoitus edistää myös laiturien uusimisesta riippumattomasti sekä veneväylien turvamerkkien uusiminen älymerkeiksi.

Kaupunkiuudistusalueilla on useita merkittäviä liikunnan uudisrakentamis- ja laajennushankkeita, jotka parantavat liikunnan olosuhteita näillä alueilla. Nämä hankkeet olisivat toteutuskelpoisia aikaisemminkin, mutta investointiraamin mukaiset aikataulut siirtävät toteutusta strategiakauden ulkopuolelle. Malminkartanon kentän toteutus on ohjelmoitu vuodelle 2030, Ala-Malmin liikuntapuiston peruskorjaus ja laajennus vuosille 2027–2029, Ojapuiston liikuntapuisto vuosille 2027–2028 ja Kivikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikan toteutus vuodelle 2023, mutta muut osa-alueet toteutuvat vasta 2020-luvun loppupuolella ja 2030-luvun alkupuolella.

Merkittävää huolta ja painetta investointien jälkeisten tulevien vuosien käyttö- ja ylläpitovaiheen käyttötalousbudjetteihin aiheuttaa energiakustannusten viimeaikainen merkittävä nousu erityisesti energia intensiivisten tekojääratojen osalta. Vuoden 2022 rahoituksella selvitetään lämmitettävän tekonurmen toteutusmahdollisuuksia energiatehokkaammalla maalämmön hyödyntämisellä.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut tiiviissä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kanssa osana talousarvioehdotuksen valmistelua ehdotuksen liikuntapaikat ja ulkoilualueet -rakentamisohjelmasta 2023–2032.

Talousarvioehdotuksen valmisteluprosessin mukaisesti toimialalautakunnilta ei pyydetä lausuntoa. Investointiohjelmien merkittävyyden ja vaikuttavuuden johdosta palveluverkon pitkän aikavälin suunnitteluun ja talousarvioon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausuu talonrakentamisen ohjelmista sekä liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta. Talonrakentamisen ohjelmien lausunto käsitellään omana erillisenä kohtanaan. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ymmärtää, että hankkeiden kustannustason nousu edellyttää rakentamisohjelmien ja hankkeiden ohjelmointien uudelleen tarkastelua ja aikataulujen sovittamista investointiraamiin. 

Liikuntapaikkarakentamista toteutetaan usealta investointien alakohdalta. Talousarviokohdan 8 04 Liikuntapaikka- ja ulkoilualueet lisäksi projektialueiden liikuntapaikat ja venesatamat rahoitetaan alakohdalla 8 08 sekä kaupunkiuudistusalueiden liikuntapaikat rahoitetaan alakohdalta 8 09 kaupunkiuudistus. Myös 8 10 Suuret liikennehankkeet -kohdalta rahoitetaan pieni osa Kruunusillat-hankkeeseen liittyvästä venesataman investoinnista. Näihin kaikkiin liittyvät tilahankkeet rahoitetaan omalta alakohdaltaan 8 02.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

TAE23 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566