Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

06.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloitteesta käymälän, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta Tuorinniemen uimarannalle

HEL 2022-003324 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle, Rantanen Tuomas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä Tuorinniemen uimarannalle esitettyjä investointihankkeita mahdollisena nykyisillä taloudellisilla edellytyksillä. Uimarannan palvelutason parantamiseen ei ole varauduttu vuoden 2023 liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa

Tuorinniemen uimaranta on tällä hetkellä palveluiltaan yhdenmukainen muiden Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen kanssa.  Uimarannalla on kevytrakenteiset kopit vaatteiden vaihtoon, suihku sekä päivittäin huollettu kuivakäymälä noin 50 metrin päässä. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä kuivakäymälän sulkemisen jälkeen. Uimarannan välittömässä läheisyydessä on jäätelökioski. Aloitteessa mainittu, punakeltainen uimavalvojien metallikontti on toukokuussa 2022 korvattu vanhoin valokuvin maisemoidulla uimavalvojien tukikohdalla.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa tarkastella mahdollisuutta niin kutsutun cityvessan rakentamista ranta-alueelle. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Vaikka Tuorinniemen uimarannan palveluita voisi olla perusteltua kohentaa korkean käyttöasteen ja esteettömyyden näkökulmasta, on rahoituksen ratkaiseminen haastavaa nykytilanteessa, jossa myös suuria perusparannushankkeita joudutaan lykkäämään rahoituksen puuttuessa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta  lausuntoa 3.9.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien käymälän, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta Tuorinniemen uimarannalle. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle, Rantanen Tuomas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566