Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

21.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston edustajien matkan peruminen pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Osloon 17.–19.8.2022

HEL 2022-006995 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti olla tekemättä vikamatkaa pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Osloon 17.–19.8.2022. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta peruutti osallistumisen seminaariin lautakunnan varapuheenjohtajan Nina Suomalaisen, jäsenten Hilkka Ahteen ja Teija Makkosen sekä liikuntajaoston puheenjohtajan Sami Muttilaisen ja varapuheenjohtaja Arja Karhuvaaran osalta.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Laura Aalto, vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 25710

laura.aalto(a)hel.fi

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti 7.6.2022, § 95 lautakunnan varapuheenjohtajan Nina Suomalaisen, jäsenet Hilkka Ahteen ja Teija Makkosen sekä liikuntajaoston puheenjohtajan Sami Muttilaisen ja varapuheenjohtaja Arja Karhuvaaran tekemään virkamatkan pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 17.–19.8.2022.

Matkan perumisella lautakunta osallistuu hallinnon säästöihin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tulee tekemään syksyllä 2022 opintomatkan Glasgow'hun Skotlantiin, johon ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki lautakunnan varsinaiset jäsenet tai varsinainen jäsenen ollessa estynyt, niin hänen henkilökohtainen varajäsen voi osallistua hänen sijaansa.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Laura Aalto, vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 25710

laura.aalto(a)hel.fi

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.06.2022 § 95

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566