Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

21.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Keskustakirjasto Oodin siivouspalvelut vuosille 2023–2024 (optiokausi 2025–2026)

HEL 2022-002620 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskustakirjasto Oodin siivouspalveluiden hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan keskustakirjasto Oodin johtajan
– tekemään hankinnasta päätöksen
– päättämään optiokauden käyttöönotosta
– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavan sopimuksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä 12:nnen esityksen kokouksen 11:ntenä asiana.

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi.

Esittelijä

vs. kirjastopalvelujen johtaja

Anna-Maria Soininvaara

Lisätiedot

Tia Jokinen, palveluvastaava, puhelin: 310 71300

tia.jokinen(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oodin siivouspalvelujen sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Siivouspalvelujen hankinta on Oodin toiminnalle välttämätöntä.

Keskustakirjasto Oodin palveluhankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudelle mukaan lukien mahdollinen optiokausi on noin 1 450 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on keskustakirjasto Oodin siivouspalveluista ja erikseen tilattavat lisäpalvelut ajalle 1.1.2023–31.12.2024 ja mahdolliselle yhdelle (1) kahden (2) vuoden optiokaudelle 1.1.2025–31.12.2026, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena.

Kilpailutus toteutetaan palveluhankintana kaikille avoimena kilpailutuksena, jossa tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hintavertailu on 70 pistettä ja se koostuu kuukausi- ja tuntihintavertailusta, laadullinen vertailu on 30 pistettä ja siinä vertaillaan palveluntuottajan antamaa kuvausta haltuunotosta, laadun varmistamisesta ja työllisyysehdon käyttöönotosta.

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi 1.1.2023 ja sopimus on voimassa 31.12.2024 saakka. Tämän lisäksi tilaajalla on mahdollisuus yhteen (1) kahden (2) vuoden optiokauteen vuosille 2025–2026.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1–11 (tarjouspyyntöluonnos, palvelun kuvaus, laatuvertailuliite, puhtaustasot, työllistämisehto liite, muut yleiset ohjeet, turvallisen tilan periaatteet, sopimusluonnos ja tietosuoja- ja salassapitoliite, ESPD, Jyse 2014 Palvelut sopimusehdot, päivitysversio huhtikuu 2022).

Asiakirjojen julkisuus

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä ja tästä syystä esityksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

Esittelijä

vs. kirjastopalvelujen johtaja

Anna-Maria Soininvaara

Lisätiedot

Tia Jokinen, palveluvastaava, puhelin: 310 71300

tia.jokinen(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566