Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2022

1 (6)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

21.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

14.6.2022, 34 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2022

14.6.2022, 35 §
Monitoimikoneiden hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden käyttöön

15.6.2022, 36 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

16.6.2022, 37 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen HAM Helsingin taidemuseolle

20.6.2022, 38 §
Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen kesällä 2022

Hallintojohtaja

17.6.2022, 10 §
Toimialan hallinnon päälliköiden sijaisuusjärjestely kesällä 2022

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

15.6.2022, 18 §
Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen: ohjausryhmän nimeäminen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

16.6.2022, 5 §
Annantalon kahvilan vuokraaminen Deli Pause Co Oy:lle

17.6.2022, 6 §
Kulttuuripalvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyt kesällä 2022

Taidemuseon johtaja

16.6.2022, 33 §
Päätös taidemuseon kokoelmiin liittämisestä

Kulttuurin edistämisen päällikkö

9.6.2022, 8 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 5. jako

14.6.2022, 9 §
Kulttuurin korona-mikroavustukset 2022

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

1.6.2022, 24 §
Salassa pidettävä

16.6.2022, 25 §
Aurinkotalli Oy:lle vuokratun määräalan vuokrasopimuksen muuttaminen (Suurmetsä, määräalat kiinteistöstä 91-429-1-444)

17.6.2022, 26 §
Liikuntapalvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyt kesällä 2022

20.6.2022, 27 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

20.6.2022, 28 §
Liikunnan kohdeavustukset 2022

Liikuntapaikkapäällikkö

9.6.2022, 21 §
Tilojen vuokraus Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustallirakennuksesta Helsingin Kilpatalli Oy:lle

9.6.2022, 22 §
Tilojen vuokraus Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustallirakennuksesta Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle

9.6.2022, 23 §
Tilojen vuokraus Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustallirakennuksesta Björs Horse Sport Ky:lle

9.6.2022, 24 §
Tilojen vuokraus Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastustallirakennuksesta Keskustalli Oy:lle

13.6.2022, 25 §
Maa-alueen vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpatalli Oy:lle hevosten jaloittelualueeksi

13.6.2022, 26 §
Maa-alueiden vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistosta Keskustalli Oy:lle hevosten jaloittelualueiksi

13.6.2022, 27 §
Maa-alueiden vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistosta Björs Horse Sport Ky:lle hevosten jaloittelualueiksi

16.6.2022, 28 §
Maa-alueiden vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistosta Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle hevosten jaloittelualueiksi

16.6.2022, 29 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Björs Horse Sport Ky

16.6.2022, 30 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Keskustalli Oy:lle

16.6.2022, 31 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpatalli Oy:lle

16.6.2022, 32 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle

16.6.2022, 33 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpatalli Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

6.6.2022, 17 §
Starttiavustusten 2022 jakaminen yhdistyksille

20.6.2022, 18 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

10.6.2022, 30 §
Aluspaikan vuokraaminen Pohjoisrannasta Fregatti Oy:lle

10.6.2022, 31 §
Aluspaikan vuokraaminen Hietalahden Sillilaiturista Helsingin Perinnelaivasatama ry:lle

10.6.2022, 32 §
Maa-alueen vuokraaminen Vartiokylän venesatamasta Vartiokylän Ranta- ja Venekerho ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

7.6.2022, 12 §
Tutkimuslupa, Tilavarauspalvelun kausivaraushakemisen käytettävyys -opinnäytetyötä varten

13.6.2022, 13 §
Kulttuurinen harrastustoiminta kausihankinnat lukuvuodelle 2022–2023/Harrastamisen Suomen malli

15.6.2022, 14 §
Digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat lukuvuodelle 2022–2023/Harrastamisen Suomen malli

15.6.2022, 15 §
Tutkimuslupa, HOTSPOTS -tutkimushanketta varten

16.6.2022, 16 §
Hankintapäätös, asiantuntijapalvelut, matka-aikapaikkatiedot

Kumppanuuspäällikkö

10.6.2022, 12 §
Murtuma lyhytelokuvan työryhmän projektiavustushakemus vuodelle 2022

10.6.2022, 13 §
Ilo P. Illerin taikatemppu -lyhytelokuvan työryhmän projektiavustushakemus vuodelle 2022

10.6.2022, 14 §
Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

17.6.2022, 15 §
Nuorten toimintaryhmä Teatteri Kultakalan projektiavustushakemus vuodelle 2022

17.6.2022, 16 §
Keskustanuorten Helsingin piiri ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

17.6.2022, 17 §
Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

9.6.2022, § 17
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

9.6.2022, § 18
Sirkus Magenta ry:n kehittämisavustuksen 2022 käyttötarkoituksen muutos

9.6.2022, § 19
Kulttuurin koronaerityisavustus 2022

9.6.2022, § 20
Taiteen perusopetuksen opetuslupien hyväksyminen 2022

9.6.2022, § 21
Taiteen perusopetuksen kehittämisavustusten hankekausi 2023–2025

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566