Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

21.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 105

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan opintomatka Glasgow, Iso-Britannia (Skotlanti) 27.9.–30.9.2022

HEL 2022-007833 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti tehdä neljäpäiväisen virkamatkan Glasgow'hun, Iso-Britanniaan (Skotlantiin) 27.9.–30.9.2022 ja oikeuttaa varsinaiset jäsenet sekä varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä, hänen henkilökohtaisen varajäsenensä osallistumaan matkaan.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Alustava arvio matkan kustannuksista on noin 2 000 euroa henkilöä kohti.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Laura Aalto, vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 25710

laura.aalto(a)hel.fi

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan opintomatka Skotlantiin 27.9.–30.9.2022, alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan matkalla Skotlantiin 27.9.–30.9.2022 on tarkoituksena tutustua Galsgow´n kaupungin kulttuuri-, kirjasto- liikunta- ja nuorisotoimeen. Opintomatkaan sisältyy myös tutuminen V & A Dundee Skotlannin Design-museoon. Matkan alustava ohjelmarunko on liitteenä. Lopullinen matkaohjelma valmistellaan yhteistyössä British Councilin kanssa.

Matka tehdään lentäen ja lähtö Helsingistä on tiistai-iltana 27.9. ja paluu perjantai-iltana 30.9.2022.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.5.2019, § 321 luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan toimialalautakunta päättää virkamatkoistaan. Toimielimet voivat perustellusta syystä tehdä virkamatkoja. Virkamatkan tulee liittyä toimielimen toimialaan ja virkamatkasta tulee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan liittyvien tehtävien hoitamisessa. Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa, vähin kokonaiskustannuksin ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla kuin mahdollista ottaen huomioon matkan tavoitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa talousarvion puitteissa toimielimen virkamatkan liittyvistä kustannuksista. Toimielimen virkamatkoista raportoidaan kaupunginkansliaan virkamatkojen kokonaiskustannusten, matkakohteiden ja virkamatkojen tavoitteiden seuraamiseksi.

Matkalle osallistuvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, palvelukokonaisuuksien johtajat, hallintojohtaja ja lautakunnan sihteeri.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Laura Aalto, vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 25710

laura.aalto(a)hel.fi

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan opintomatka Skotlantiin 27.9.–30.9.2022, alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566